Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze ongerechtigheid verantwoorden voor uw laatste oordeel. Wapen ons met geloof en hoop, opdat wij niet te schande worden door eenigen schrik des doods; en als onze lichamelijke oogen duister worden, dat alsdan de oogen des geestes op IJ zien. En als Gij ons het gebruik der tong benomen zult hebben, dat alsdan het hart niet ophoude U aan te roepen. O Heere, wij bevelen onze zielen in uwe handen; wil ons in onzen laatsten nood niet verlaten, en dat om Jezus' Christus' wille alleen, die ons alzoo heeft leeren bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd. ! Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook ivij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen.

[Of aldus:] 1)

[O almachtige, eeuwige en rechtvaardige God, en barmhartige Vader, Gij die een Heere des doods en des levens zijt, zonder wiens wil niets geschiedt, noch in den hemel, noch op de aarde; hoewel wij niet waardig zijn uwen naam aan te roepen, noch te hopen dat Gij ons zult verhooren, als wij aanzien, hoe wij tot nog toe onzen tijd doorgebracht hebben; wij bidden U, dat Gij naar uwe barmhartigheid ons wilt aanzien in het aangezicht van Jezus Christus, die al onze zwakheid op zich genomen heeft. Wij bekennen, dat er niets in ons is, dan genegenheid tot het booze, en onbekwaamheid tot eenig goed; waarom wij ook deze straf, ja nog veel meerder verdiend hebben Maar, Heere, Gij weet, dat wij uw volk, en Gij onze God zijt; wij hebben tot niemand toevlucht, dan alleen tot uwe barmhartigheid, die Gij nooit iemand geweigerd hebt, die zich tot U bekeerd heeft. Dies bidden wij, dat Gij ons onze zonden niet wilt toerekenen, maar reken ons toe de wijsheid, gerechtigheid

1) Dit tweede gebed voor kranken behoort niet tot den officieelen tekst der Liturgie. Toch is het reeds te vinden in de oudste uitgaven van de 16e eeuw, en is het daarna, tot nu toe, in bijna alle uitgaven overgenomen ; zelfs niet eens als tweede gebed, maar altijd als het eerste. Daarom is het hier ook opgenomen; maar dan tusschen vierkante haakjes, ter aanwijzing, dat het niet voorkomt in den tekst, dien de Kerken als officieel hebben aangenomen

en heiligheid van Jezus Christus, opdat wij in Hem voor U bestaan mogen. Verlos ons om zijnentwille uit dit lijden, opdat de boozen niet denken, dat Gij ons verlaten hebt. En zoo het U belieft, ons langer alzoo te oefenen, zoo geef ons geduld en sterkte, zulks alles naar uwen wil te dragen, en laat het ons alles naar uwe wijsheid ten beste komen Kastijd ons liever hier, dan dat wij hierna met de wereld zouden moeten verloren gaan. Geef ons, dat wij dezer wereld, en al wat aardsch is, mogen afsterven, opdat wij dagelijks naar het evenbeeld van Jezus Christus meer en meer vernieuwd worden. J_,aat ons door geen ding van uwe liefde gescheiden worden ; maar trek ons dagelijks meer en meer tot U, opdat wij het einddoel onzer roeping met vreugde aanvaarden mogen, het* welk is met Christus te sterven, te verrijzen, en in eeuwigheid te leven. Wij gelooven ook, dat Gij ons verhooren zult door Jezus Christus, die ons aldus heeft leeren bidden :

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam. worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Sterk ons ook in het rechte geloof, hetwelk wij van harte en met den mond belijden:

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige. Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, zijnen eeniggeborenen Zoon, onzen Heere; die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derdendage wederom opgestaan van de dooden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand. Gods des almachtigen Vaders; van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden.

Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof eene heilige, algemeene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden, wederopstanding des vleesches; en. een eeuwig leven.]

Sluiten