Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Morgengebed.

0 barmhartige Vader, wij danken U, dat Gij dezen nacht zoo getrouwelijk voor ons gewaakt hebt, en bidden U, dat Gij ons wilt sterken met uwen Heiligen Geest, die ons voortaan geleide; dat wij dezen dag (mitsgaders alle de dagen onzes levens) mogen besteden tot alle gerechtigheid en heiligheid; en wat wij in handen nemen, dat onze oogen altijd zien, om uwe eere te verbreiden, alzoo, dat wij al den voorspoed onzes voornemens van uwe milde hand alleen verwachten. En opdat wij zulke genade van U verkrijgen, wil ons (naar uwe belofte) vergeven alle onze zonden, om het heilig lijden en bloedvergieten van onzen Heere Jezus Christus; want zij zijn ons van harte leed. Verlicht ook onze harten, opdat wij, alle werken der duisternis afgelegd hebbende, als kinderen des lichts in een nieuw leven mogen wandelen in alle Godzaligheid. Geef ook uwen zegen tot de verkondiging van uw Goddelijk Woord, \erstoor alle werken des duivels. Sterk alle getrouwe ') Kerkedienaars en Overheden uws volks. Troost alle vervolgde en benauwde harten, door Jezus Christus, uwen lieven Zoon, die ons beloofd heett, dat. Gij ons alles, wat wij U in zijnen naam bidden, zekerlijk geven zult, en daarom ons alzoo heeft bevolen te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op .de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

VcrJeen 2) ons ook uwe genade, dat wij naar uwen wil mogen leven, welken Gij ons in uwe Wet geopenbaard hebt, en in deze Tien geboden begrepen:

Ik ben de HEERË uw God, die u uit Egypteland, uit den diensthuize, uitgeleid

Het eerste jgebod.

Gij zult geene andere goden voor mijn aangezichte hebben.

> Het tweede gebod.

5 Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige - gelijkenisse maken, van hetgene dat boven ; in den hemel is, noch van hetgene dat on' der op de aarde is, noch van hetgene dat 1 in de wateren onder de aarde is. Gij zult < u voor die niet buigen, noch hen dienen. ' Want Ik, de HE ÉRE uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen ' bezoeke aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben en mijne geboden onderhouden.

Het derde gebod

Gij zult den name des IIEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden. die zijnen name ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod.

Gedenkt des Sabbathdags, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbath des HEEREN uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht, noch uwe dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uwe poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage. Daarom zegende de HEERE den Sabbathdag, en heiligde denzelven.

Het vijfde gebod.

Eer uwen vader en uwe moeder, opdat uwe dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod.

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod.

Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod.

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste.

Het tiende gebod.

Gij zult niet begeeren uws naasten huis; gij zult niet begeeren uws naasten vrouwe, noch zijnen dienstknecht, noch zijne dienstmaagd, noch zijnen os, noch zijnen ezel, noch iets, dat uws naasten is.

TwliïH T "getrouwe" is door de Reviseurs, die de FfZf tnpl yn0^e ^en0eiïd heeft' uitdrukkelijk aan den s i ^aaLde latere uitgevers hebben dit S ov,er het £oofd gezien, en daardoor is die bijvoeging ln de gangbare redactie weêr verdwenen.

,.2) met de daarbij behoorende Tien geboden

hierUbelfn. ^edactle def 16e eeuw in den officieelen tekst 7er.d' 18 reeds sedert ruim 2'/. eeuw in de gangbare redactie weggelaten.

Sluiten