Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Avondgebed.

O barmhartige God, eeuwig licht, schijnende in de duisternis, Gij die den nacht der zonden en alle blindheid des harten verdrijft; naardien Gij den nacht verordend hebt om te rusten, gelijk den dag om te arbeiden; zoo bidden wij U, geef dat onze lichamen in vrede en stilheid rusten, opdat zij daarna bekwaam mogen zijn den arbeid, dien zij dragen moeten, door te staan. Matig onzen slaap, dat die niet onordelijk zij, opdat wij aan lichaam en ziele onbevlekt mogen blijven, ja dat onze slaap zelfs geschiede tot uwe eere. Verlicht de oogen van ons verstand, opdat wij in den dood niet ontslapen, maar altijd verwachten onze verlossing uit deze ellendigheid. Bescherm ons ook tegen alle aanvechting •des duivels, ons in uw heilig geleide nemende. En naardien wij dezen dag niet doorgebracht hebben, zonder tegen U grootelijks gezondigd te hebben, zoo bidden *wij U, wil onze zonden bedekken door uwe barmhartigheid, gelijk Gij alle dingen op aarde met de duisternis des nachts bedekt, opdat wij daarom van uw aanschijn niet verstooten worden. Geef ook rust en troost aan alle kranken, bedroefden, en aangevochtene harten, door onzen Heere Jezus Christus, die ons alzoo heeft leeren bidden: Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze,

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

len, en die te regeeren door den dienst der menschen. Gij hebt ons ook tot zoodanig ambt genadiglijk geroepen, en bevolen goede acht te hebben op de kudde 1), die Christus met zijn dierbaar bloed verworven heeft. Dewijl wij dan nu hier in uwen heiligen naam verzameld zijn, om, naar het voorbeeld der Apostolische Kerken, van die dingen, die ons vóórkomen zullen, aangaande den welstand en de stichting uwer Kerken, volgens ons ambt, te handelen; waartoe wij onszelven belijden onnut en onbekwaam te wezen, als die van nature niet vermogen iets goeds uit onszelven te denken, veel min in het werk te stellen ; zoo bidden wij U, o getrouwe God en Vader, dat Gij, naar uwe belofte, wezen wilt in het midden van onze tegenwoordige vergadering met uwen Heiligen Geest, die ons in alle waarheid leide. Neem ook van ons weg alle misverstand en verkeerde bewegingen des vleesches, en geef dat uw heilig Woord de eenige regel en richtsnoer zij van alle onze raadslagen, opdat die mogen strekken tot eere uws naams, tot stichting uwer gemeente, en tot ontlasting van 'onze eigene consciëntiën, door Christus Jezus uwen Zoon, die met U en den Heiligen Geest, de eenige en waarachtige God, eeuwiglijk zijt te loven en te prijzen. Amen.

Gebed vóór de handeling der kerkelijke bijeenkomsten ').

Hemelsche Vader, eeuwige en barmhartige God, het heeft U beliefd, naar uwe oneindige wijsheid en goedertierenheid, U uit alle" menschen van den ganschen aardbodem eene gemeente, door de verkondiging van het heilig Evangelie, te verzame¬

1) In de sedert ruim 2'/, eeuw gangbare redactie is dit gebed, dat in de redactie der 16e eeuw nog niet voorkwam, ten onrechte betiteld als „gebed vóór de handeling des kerlceraads." Hiervoor is het zeker ook gemaakt (mits dan bij de woorden: „aangaande den welstand en de stichting uwer Kerken," het meervoud: „Kerken" door het enkelvoud vervangen worde), maar toch niet uitsluitend. Het is voor alle „kerkelijke bijeenkomsten," evenzeer voor Classen en Synoden, als

voor Kerkeraden.

Gebed na de handeling der kerkelijke bijeenkomsten 2).

Heere God, hemelsche Vader, wij danken U van harte, dat het U behaagt, hier in deze landen U eene Kerk te verzamelen, en daartoe onzen dienst te gebruiken, ons de genade gevende, dat wij vrij en onverhinderd uw heilig Evangelie prediken, en alle Godzalige oefeningen gebruiken mogen; daarbenevens, dat Gij nu met uwen Heiligen Geest in het midden van deze onze'vergadering geweest zijt, onze raadslagen naar uwen wil besturende, en onze harten in onderlingen vrede en eendrachtigheid verbindende. Wij bidden U, o getrouwe God en Vader, wil toch onzen voorgenomen arbeid genadiglijk zegenen, en uw aangevangen werk krachtiglijk volvoeren ; U altijd een rechte kerk verzamelende, en 'die bij de zuivere leer en het recht gebruik der H Sacramenten, en de naarstige oefening der tucht bewarende. Doe

1) In de sedert ruim 2'/, eeuw gangbare redactie wordt hier gelezen: „goede acht te hebben op (mszelven «n op de kudde;" welke bijvoeging echter in den offïcieelen tekst niet gevonden wordt.

2) Ook voor dit opschrift geldt de noot bij het opschrift van het vorige gebed.

Sluiten