Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen te niete alle booze en listige raadslagen, die tegen uw Woord en Kerk bedacht worden. Sterk ook alle Kerkedienaren, opdat zij getrouwelijk en standvastiglijk uw heilig Woord mogen verkondigen; en de Overheid uws volks, opdat zij het wereldlijke zwaard met gerechtigheid en billijkheid moge voeren. Inzonderheid

bidden wij U voor i). Geef dat

hunne gansche regeering daarheen gericht zij, dat de Koning aller Koningen over hen en hunne onderdanen regeeren moge, en het rijk des duivels (hetwelk een rijk is van alle schandelijkheden en ongerechtigheden) door hen, als uwe dienaars, hoe langer hoe meer verstoord en te niete gemaakt worde, en dat wij onder hen een gerust en stil leven leiden mogen, in alle Godzaligheid en eerbaarheid. Verhoor ons, o God en Vader, door Jezus Christus uwen heven Zoon, die met U en den Heiligen Geest, de eenige en waarachtige God, eeuwiglijk zijt te loven en te prijzen. Amen.

(Een gebed vóór de vergadering der Diakenen 2).]

[Barmhartige God en Vader, Gij die met alleen ons gezegd hebt, dat wij altijd armen

vJLL ^ offi,cie? en tekst staat hier: „voor zijne Excellentie en de Heeren Staten en Kaden dezer verlenigde panden, mitsgaders den Achtbaren Magistraat dezer stad . Eene voorbede, die thans natuurlijk op ^«rreJ"JZe t f°rmuleeren is; en dan onderscheidenlijk, naar gelang het karakter was van de vergadering die voorafging; d w. z. in de Classe of Synode voor de ge-

Zen^haTIi k? °Theid' en ^ den Kerkend voor den Magistraat der plaats. I

hnnrt D±,gffd,VÓÓrJie verSadering der Diakenen behoort met tot den officieelen tekst der Liturgie. Toch :

pbt, ni+re J0r .na de vaststelling van dien tekst, door 1 W 'i,gev?r daarin opgenomen, en nu sedert ruim ■iU eeuw in verre de meeste uitgaven overgenomen 5

vierkantpSh«»V t °°k afe?drukt; '"aar dan tusschen ( vierkante haakjes, ter aanwijzing, dat liet niet voorkomt ;

genomen Kerken als officieel hebben aan- j

- bij ons hebben zullen, maar ook hebt bec volen hen bij te staan, en tot dat einde

- in uwe gemeente ingesteld hebt den dienst der Diakenen, door welke zij geholpen

: zouden kunnen worden; nademaal wij, j die in deze gemeente tot het ambt van' Diakenen geroepen zijn, alhier thans in 1 uwen naam zijn vergaderd, om van onze bediening met malkanderen te spreken; t zoo bidden wij U ootmoediglijk, om Jezus' Christus wille, dat Gij bij ons wilt wezen > met den Geest der onderscheiding, ten einde wij goed onderscheid mogen maken | tusschen de rechte armen en de onrechte; en dat wij, met alle blijmoedigheid en getrouwigheid, de aalmoezen, die door ons verzameld zijn, aan een iegelijk uitdeelen naar eisch van zijnen nood, niet ongetroost latende de behoeftige ledematen van uwen lieven Zoon, ook niet gevende dengenen, die het niet noodig hebben. Ontsteek de harten der menschen met eene vurige liefde tot de armen, opdat zij milde handreiking doen van hunne tijdelijke goederen waarover Gij hen tot rentmeesters hebt gesteld; en dat wij, de middelen in handen hebbende om de behoeftigen te helpen, ons ambt getrouwelijk, zonder verdriet, en met onbekrompen hart mogen bedienen Verleen ons mede de gaven, om niet alleen met de uiterlijke gifte, maar ook met uw heilig Woord, de ellendigen te vertroosten. En aangezien de mensch niet alleen van brood leeft, maar van alle woord dat uit | uwen mond komt, zoo wil ook uwen zegen uitstrekken over onze uitdeeling, en 'het brood der armen vermenigvuldigen, opdat zij en wij oorzaak mogen hebben, om U te loven en te danken; verwachtende de zalige komst van uwen lieven Zoon Jezus Christus, die om onzentwille arm geworden is, om ons rijk te maken in der eeuwigheid. Amen.]

Sluiten