Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wassching onzer zonden, en de dagelijksche vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.

Ten derde, overmits in alle verbonden twee deelen x) begrepen zijn, zoo worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot eene nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen eenigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganscher harte, van ganscher ziele, van ganschen gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur dooden, en in een Godzalig2) leven wandelen En als wij somtijds uit zwakhëid in zonden vallen, zoo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond3) met God hebben.

En hoewel onze kinderen4) deze dingen niet verstaan, zoo mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzoo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den vader aller geloovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende [Gen. XVII: 7] 5): Ik zal mijn verbond oprichten tusschen Mij en tusschen u, en tusschen uwen zade na u in hunne geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot eenen God, en uwen zade nau. Dit betuigt ook Petrus, Hand. II: 39, met deze woorden: Want u komt de belofte toe, en uwen kinderen, en allen die daar verre zijn, zoovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerech-

1) Het in dit verband minder gebruikelijke woord deelen is hier op te vatten in den zin van partijen; zoola- oudste redactie van dezen volzin, j die aldus luidde: Maar naardien dat in alle verbonden ! twee deelen zich met malkanderen verbinden, zoo beloven wij ook Gode", enz.

2) In de sedert ruim 21/, eeuw gangbare redactie is hier uit de formuleering der Dordtsche Synode van 1574 het woord nieuw (in een nieuw Godzalig leven), dat in den officieelen tekst was weggelaten, weder bijgevoegd.

3) In de sedert ruim 21/, eeuw gangbare redactie is hier aan het w oord verbond nog toegevoegd: der genade.

4) In de sedert ruim 27, eeuw gangbare redactie staat hier: onze jonge kinderen; in overeenstemming met de oudste redactie (onze kinderkens). Maar in den officieelen tekst js uit de verkorte redactie van het jaar 1574 de uitdrukking: onze kinderen, behouden.

a v) -f11 °®c^ee^e redactie wordt bij de hier gebruikte ' bchriftuurplaats de tekst niet aangewezen. Trouwens, ° u- waaF *n een Formulier zulke aanwijzing wèl geschiedt, is toch niet de bedoeling, dat men, met het aangehaalde Schriftwoord, de plaats waar het te vinden is mede voorleze.

tigheid des geloofs was; gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft; Mare. X: 46. Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zoo zal men de kinderen1), als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond, doopen. En de ouders zullen gehouden zijn hunne kinderen, in het opwassen, hiervan breeder te onderwijzen.

Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijne eere, tot onzen troost, en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zoo laat ons zijnen heiligen naam aldus aanroepen :

O almachtige, eeuwige God; Gij die naar uw streng oordeel de ongeloovige en onboetvaardige wereld met den zondvloed gestraft hebt, en den geloovigen Noach z'jne acht zielen uit uwe groote barmhartigheid behouden en bewaard; Gij, die den verstokten Pharaö met al zijn volk in de Roode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de Doop beduid werd; wij bidden U, bij uwe grondelooze barmhartigheid, dat Gij dit uw kind 2) genadiglijk wilt aanzien, en door uwen Heiligen Geest uwen Zoon Jezus Christus inlijven/"opdat het met Hem in zijnen dood begraven worde, en met Hem moge opstaan in een nieuw leven; opdat het zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, vroolijk dragen moge, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hope en vurige liefde; opdat het dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om uwentwille getroost, verlate, en ten laatsten dage voor den rechterstoel van Christus, uwen Zoon, zonder verschrikken moge verschijnen, door Hem, onzen Heere Jezus Christus, uwen Zoon, die met U en den Heiligen Geest, één eenig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

1ÖV Vermaning aan de Ouders, en die mede ten Doop komen.

Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord, dat de Doop eene ordening Gods is, om ons en onzen zade zijn verbond te

1) In de sedert ruim 2'/, eeuw gangbare redactie staat hier: de jonge kinderen. Zie de noot bij den aanvang van deze alinea, welke ook hier geheel van toepassing is.

2) In den officieelen tekst staat hier op den kant aangeteekend: of deze kinderen; ter herinnering, dat hier, en in het verdere van dit gebed, soms het enkelvoud in het meervoud te veranderen is. Daar alleenlijk dit de bedoeling is, heeft in deze kantteekening het ontbreken van het voornaamwoord uwe (dat er inde uitgaven van de 16e eeuw doorgaans bijstond) natuurlijk geene beteekenis; en is er allerminst uit af te leiden, dat dit voornaamwoord, als er meerdere kinderen zijn, zou zijn weg te laten. In de sedert ruim 2'/t eeuw gangbare redactie is het meervoud in den tekst opgenomen; en daarbij is het ''oornaamwoord uw geheel weggevallen.

Sluiten