Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, ter rechterhand zijns hemelschen Vaders, waarheen ons ook de Artikelen van ons Christelijk geloot wijzen; niet twijfelende, of wij zullen zoo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijz'gd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijne gedachlenis ontvangen.

Bij tiet breken en uitdeelen des Broods spreekt de Dienaar :

Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt '), eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam onzes Heeren Jezus Christus gebroken is tot eene volkomene verzoening van alle onze zonden.

3SV En als hij den Drinkbeker geeft:

De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het dierbaar bloed onzes Heeren Jezus Christus vergoten is tot eene volkomene verzoening van alle onze zonden.

Terwijl men communieert, zal men stichtelijk zingen, of sommige kapittelen lezen, ter gedachtenis des lijdens van Christus dienende, als Jes. LUI. Joh. VI, XIII, XIV, xy, XVI, XVII, XVIII, of dergelijke.

De bediening geëindigd zijnde, zal de Dienaar spreken:

Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijne tafel onze zielen gespijzigd heeft, zoo iaat ons altezamen zijnen naam met dankzegging prijzen; en een iegelijk spreke in zijn hart aldus [Ps. CI1I].

1. Loof den HEERE, mijne ziele, en al wat binnen in mij is, zijnen heiligen naam.

2. Loof den HEERE, mijne ziele, en vergeet geene van zijne weldaden.

3. Die al uwe ongerechtigheid vergeeft; die alle uwe krankheden geneest;

4. Die uw leven verlost van het verderf; die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden.

8. Rarmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

_1) In de oudste uitgaven van de Liturgie stonden hier, en evenzoo eenige regels verder, alleen de woorden, ■die aan 1 Cor. X: 16 ontleend zijn. Maar de Dordtsche Synoden van 1574 en 1578, en de Middelburgsche Synode van 1581, bepaalden en herhaalden, dat men daaraan zon toevoegen: „Neemt, eet", enz.; en : „Neemt, drinkt", enz. (alles gelijk hier boven is afgedrukt); en aldus is de officieele tekst dan ook later vastgesteld. Toch heeft men reeds voor ruim 2*/f eeuw, hij het uitgeven van de Liturgie, ook te dezer plaatse den oudsten tekst eenvoudig nagedrukt; en daardoor ontbreken die woorden in de gangbare redactie.

9. Hij') zal' niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

10. Hij doet ons niet naar onze zonden, en verqeldt ons niet naar onze onqerechtiqheden.

11. Want zoo hoog de hemel is boven de aarde, is zijne goedertierenheid geiveldig over degenen, die Hem vreezen.

12. Zoo verre het oosten is van het westen, zoo verre doet Hij onze overtredingen van ons.

13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de HEERE over degenen, die Hem vreezen.

Die 2) ook zijnen eigenen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, en ons alles met Hem geschonken. Daarom, bevestigt God daarmede zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, zoo zullen wij ook veel meer door Hem behouden worden van zijnen toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door den dood zijns Zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met Hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.

O barmhartige God en Vader, wij danken U van ganscher harte, dat Gij uit grondelooze barmhartigheid ons uwen eeniggeborenen Zoon tot eenen Middelaar en offer voor onze zonden, en tot eene spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt; en dat Gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uwe weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook, tot sterking daarvan, door uwen lieven Zoon Jezus Christus het Heilig Avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden U, o getrouwe God en Vader, dat Gij door de werking uws Heiligen Geestes de gedachtenis van onzen Heere Jezus Christus, en de verkondiging van zijnen dood, ons tot dagelijksch toenemen in het rechte geloof, en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen ; door Hem, uwen lieven Zoon Jezus Christus; in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk Hij ons geleerd heeft, zeggende'.

1) Dit 9e vers, dat in den officieelen tekst gevonden wordt, is in de sedert ruim 21/, eeuw gangbare redactie uitgevallen; denkelijk doordat het in de redactie der 16e eeuw nog niet voorkwam.

2) In deze alinea, die bijna geheel aan Schriftplaatsen ontleend is, zijn dientengevolge eenige woorden gewijzigd, daar ook hier de oude vertaling door de Statenvertaling moest vervangen worden.

Sluiten