Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulpe, die als tegenover hem zoude zijn, geschapen hebt, en verordineerd hebt, dat die twee waren, één zouden zijn, en ook gille onreinigheid straft; wij bidden U (aangezien Gij deze personen tot den heiligen staat des huwelijks geroepen, en samen verbonden hebt), dat Gij hun uwen Heiligen Geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uwen Goddelijken wil, en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk Gij de geloovige vaderen, uwe vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Izak en Jakob, gezegend hebt, opdat zij, als medeërfgenamen des verbonds (hetwelk Gij met die vaderen opgericht hebt), de kinderen, die het U belieft hun te geven, Godzaliglijk opbrengen mogen, ter eere uws heiligen naams, tot stichting uwer gemeente, en tot verbreiding uws heiligen Évangelies. Wil ons verhooren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Chris¬

tus, uwen lieven Zoon, onzen Heere, die*) met U en den Heiligen Geest leeft en regeert, één waarachtig eeuwig God, altijd geprezen. Amen

Onze lieve Heere God vervulle u met zijne genade, en geve u, dat gij in alle Godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heiliglijk, samen leven moogt. Amen.

1) In de redactie der 16e eeuw stond in plaats van deze laatste 17 woorden {die met U, enz.): in wiens naam wij onze gebeden besluiten: Onze Vader, enz. Daarop volgde dan terstond: Hoort nu de belofte Gods uit den 128en Psalm: Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in zijne wegen wandelt. Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan. Uwe huisvrouwe zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden i an uw huis; uwe kinderen als olijfplanten rondom uwe tafel. Zie, alzoo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den HEERE vreest. De HEERE zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen alle de dagen uws levens; en gij zult uwe kindskinderen zien. Vrede over Israël. En eerst daarna kwam dan de slotalinea: Onze lieve Heere God, enz. In de sedert ruim 21/, eeuw gangbare redactie is men, met afwijking van den oflicieelen tekst, tot dien ouderen tekst teruggekeerd.

%

Sluiten