Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winning en dezen wederstand hebben wij van God door Christus, die den satan onder onze voeten verplettert, in wiens macht en strikken wij gevangen lagen. Hij is de overste dezer wereld, dien Christus buitengeworpen heeft; en alzoo hebben wij door Hem de overwinning gekregen, en zijn die ook deelachtig door ons geloof. Hij is de oude slang, die ons zoekt te verslinden; die ook onze eerste ouders verslonden heeft, en ook ons nog in de verzenen bijt; waarom hij ook een menschenmoorder van den beginne genaamd is.

Wij moeten bidden en waken.

Daarom moeten wij tegen zijne listige moordenarij naarstig op onze hoede zijn, gelijk Petrus zegt: Zijt dan nuchteren en waakt. Want, gelijk Christus zegt, wij weten niet, in welke ure de Heere komen zal. Maar weet dit, dat, zoo de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zoude, hij zoude gewaakt hebben, en zoude zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid ; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des menschen komen Maalais wij beginnen onze mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de di'onkaards, zoo zal de Heere komen, en ons in stukken houwen, en ons deel zal wezen met de geveinsden; daar zal weening en knersing der tanden zijn; waar de worm nimmermeer sterft, en het vuur niet uitgebluscht wordt. Want wij weten zeer wel, dat de dag des Heeren alzoo zal komen, gelijk een dief in den nacht; want wanneer wij zullen zeggen het is vrede, dan zal een haastig verderf ons overkomen, gelijk de barensnood eene bevruchte vrouw Daarom, wacht uzelven, dat uwe harten niet te eeniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome Want gelijk een strik zal \ hij over ons komen, of gelijk de bliksem, i die plotseling geschiedt. Waakt dan te allen tijd, biddende, dat gij moogt waardig ge- 1 acht worden te ontvlieden alle deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor \ den Zoon des menschen.

Van het geloof en de goede werken.

Maar deze waardigheid, om te staan voor c den Zoon des menschen, bestaat in een ï rein, onbevlekt en onwankelbaar geloof, t dat door de liefde werkt, waarmede wij g Christus met alle zijne verdiensten en wel- s daden ontvangen en omhelzen. Welk ge- Jc

loof wij moeten toonen door een rein leven, gelijk Jacobus zegt. En van deze reinheid zegt Christus bij Mattheüs, Kap. V: Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En de voornaamste reinheid ligt in het hart; want, gelijk Christus zegt, uit het hart komen voort doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valsche getuigenissen, lasteringen. Deze zijn het, die den mensch ontreinigen. Daarom jaagt na de vrucht des Geestes, welke is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, gerechtigheid en waarheid. Daarom, tenzij dat wij wederom geboren worden, wij kunnen in het'koninkrijk Gods niet ingaan Ja, gelijk Christus zegt: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens (te weten in boosheid), zoo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Daar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt, gelijk ook Paulus duidelijk getuigt.

De wet Gods eischt van ons volkomen te zijn.

Dewijl nu de wet Gods deze volkomenheid van ons eischt (gelijk geschreven staat: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgene geschreven is in het boek der wet, om dat te doen; gelijk ook Jacobus zegt: Wie in één struikelt, is schuldig geworden aan allen; wederom: Wie de wet doet, die zal daardoor leven), maar wij het allerminste gebod niet volkomenlijk kunnen volbrengen, gelijk de wijze man zegt Als wij meenen voldaan te hebben, zoo beginnen _ wij slechts (en al ware het, dat wij het alles deden, zoo doen wij slechts hetgene wij schuldig zijn); waarom wij door de wet onder Gods rechtvaardigen toorn verdoemd liggen ; zoo hebben wij hiertegen eene zekere remedie en middel, namelijk, Christus, die ons (gelijk Paulus zegt) verlost heeft van den vloek der wet, en aan de gerechtigheid Gods voor ons voldaan heeft, vrede makende, en den middelmuur les afscheidsels gebroken hebbende, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande; en onze misdaden heeft vergeren, en het handschrift heeft uitgewischt ün aan het kruis genageld. En voor deze ■jroote liefde van Christus behooren wij Hem weder lief te hebben, en dankbaar e zijn met goede werken, en in Hem waarichtig te gelooven, dat Hij ons alle deze ;choone weldaden geschonken heeft Want lie tot God komt, moet gelooven, dat Hij

Sluiten