Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het antwoord op deze vraag wordt in de volgende verzen niet vermeld. Maar gelooft gij, dat het daarom niet is gegeven ? Zou dit gesprek alleen een monoloog zijn geweest ? Of is het niet een dialoog geworden ? Is er niet een goddelijk antwoord verschenen, dat Jezus in staat stelt den strijd vol te houden en ter overwinning te voeren, zoodat Hij na enkele oogenblikken, als het weerlicht wordt, alles samenvat in de verklaring: ,,Het is volbracht ?" Jezus is door zijn Vader verlaten geweest. Hij heeft dit geweten. Hij heeft het ook gewild. Het is zooals Hij eenige uren te voren, toen Hij in Gethsémané reeds anticipeerde op Golgotha, had gebeden: „Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan. Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt" (Matth. 26 : 39). Fiat voluntas. Dit geldt ook van den toestand, dien het vierde kruiswoord uitdrukt. Jezus heeft de God-verlatenheid gekend. Het was bloedige ernst, die Hem zijn Vader deed vragen: „Waarom hebt Gij Mij verlaten ?" En Hij heeft deze verlatenheid in haar volstrekte onredelijkheid niet slechts ondergaan, doch haar gedragen, als de uitdrukking vanden wilvan God.Datdezeonredelijkheidinvolle werkelijkheidisomgezet,datallesvanzijn plaats is, dat de heilige Zoon van God moet lijden en sterven, terwijl alles wat klein-menschelijk en zondig en daemonisch is triumfeert, deze omkeering van waarden is het, die ten slotte leidt tot het recht-zetten van alles, het volle herstel, de eindelijke harmonie.

Sluiten