Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouvervuld worden, zeide: Mij dorst.." Het woord wordt hier opgevat als een gedeelte, en wel als het slot, van het geheele lijdensprogram. Het vormt de vervulling der Schrift met verwijzing naar een bijbelwoord, uit denzelfden psalm, waaruit het vierde kruiswoord citeert: „Mijne tong kleeft aan mijn gehemelte" (Ps. 22 : 16) of uit een ander klaaglied : ,,In mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven" (Ps. 69 : 22).

Maar ook dan nog blijf ik van oordeel, dat, evenals de bede van het Onze Vader: „Geef ons heden ons dagelijksch brood", wel degelijk op onze lichamelijke behoeften mag en moet worden betrokken, ook dit kruiswoord den dorst van Jezus' lichaam betreft. Dit is de heerlijkheid van zijne verschijning, dat zij de volkomene mensch-wording van Gods Zoon beteekent, de vleesch-wording, de Incarnatie zelve. £)e oude Kerk heeft terecht in dit mysterie het hart van haar geloof gevonden en te kwader ure heeft men dit mysterie ontluisterd.hetzij door in de persoon, of het woord, of de figuur, of de idee, of —• in den laatsten tijd —• het punt, het snijpunt van de verticale en de horizontale lijn, het geheim van de Christusverschijning te vinden. Het realisme van het Nieuwe Testament en de oude Kerk ziet het anders. Het ziet in Jezus den Godmensch, wien niets goddelijks en niets menschelijks vreemd is en die daarom God en mensch duurzaam kan verzoenen en zoo de schepping niet opheft, ongedaan maakt, doch voltooit en verheerlijkt. Daar-

Sluiten