Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET 15 VOLBRACHT

Johannea 19:50

IN het Grieksch vormt dit kruiswoord slechts één woord. Het is een woord van grootsche massiviteit. Er zijn weinig onderscheidingen aan. Het is de volmaakt verleden tijd, onpersoonlijk, van het werkwoord, dat vol-brengen, vol-eindigen beteekent. Het zegt niet, wie het volbracht heeft en hoe het volbracht is en zelfs niet wat volbracht is. Als een groot, massief rotsblok van vertrouwen, dat slechts in enkele groote, forsche lijnen zijn stof samenvat, ligt deze uitspraak vóór ons en hoog steekt het blok uit boven het vlak dezer wereld. Het is volbracht. Er is dus een doel, het doel, bereikt. En die het bereikt heeft kan rusten. En zij, voor wie het bereikt is, kunnen zich verheugen. Ten minste als datgene wat bereikt is iets goeds is. Maar wat is eigenlijk bereikt, als Jezus sterft, want

HijzegtditwoordonmiddellijkvóordatHijhethoofd

buigt en den geest geeft ? Wat is volbracht ? Wat heeft zijn voltooiing bereikt ? Op deze vraag wordt wel zeer verschillend antwoord gegeven. Het ergste antwoord is geen-antwoord. Er zijn er velen, reeds op Golgotha en sedert tallooze anderen, voor en na, z.g. christenen en niet-christenen, die zich nooit de vraag stellen wat er eigenlijk tot stand gebrachtisdoor Jezus'levenensterven. Watde wereld er bij gewonnen heeft. Wat een mensch er bij win-

Sluiten