Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken, maar als men haar trekt, kan het slechts deze zijn: ,,Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij." Velen protesteeren, gelukkig, tegen deze conclusie en hare onderstelling. Zij willen aan de waarde van Jezus' lijden en sterven niet te kort doen. Hij heeft tot het einde toe volgehouden den ongelijken strijd. Hij heeft, zegt men, niet gewanhoopt. Hij heeft van de toekomst de schadeloosstelling verwacht van wat het heden te zien gaf. Door zijn voorbeeld heeft hij ons gesterkt in de overtuiging, dat de goede strijd moet worden gestreden tot in het oneindige, omdat het gaat om een beginsel, dat onvernietigbaar is, dat van den eisch van het goede, dat van datgene wat moet zijn ten opzichte van datgene wat zonder meer is. Dit laatste antwoord is van waarde. Het bewijst, hoe ver de invloed van Jezus reikt, tot ver buiten den kring van zijn persoon en werk, zooals de stem van een mensch soms doordringt tot buiten het vertrek waar hij met zijn huisgenooten spreekt en in de ooren van den buitenstaande schoone klanken en zelfs bezielende volzinnen doet doordringen. Maar voor Jezus beteekent datgene wat volbracht is toch oneindig veel meer. Het is iets van absolute waarde. Er is, toen Hij stierf, iets wezenlijks veranderd in de schikking tusschen hemel en aarde, God en mensch. Dit oogenblik is critiek in de menschheid- en wereld-geschiedenis. Het is bij uitnemendheid het keerpunt, de volheid des tijds, om

eenapostolischeuitdrukkingtegebruiken,dekairos,

Sluiten