Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals het in onzen tijd is uitgedrukt, als het inbreken van de eeuwigheid in den tijd. Het onvoorwaardelijk beslissings- en verantwoordelijkheidskarakter van het historische oogenblik. Maar het is niet noodig in omwoelde wijsgeerige termen te kneden wat Jezus zelf in klare, voor iederen geloovige verstaanbare taal heeft gezegd, met name in het zelfde Evangelie, dat zijn voorlaatste kruiswoord voor ons bewaard heeft. ,,Mijne spijze is, dat ik doe den wil van dengene, die Mij gezonden heeft en zijn werk volbrenge" (Joh. .4 : 3^). ,,Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen. Ik heb uwen naam den menschen geopenbaard, die Gij mij in de wereld gegeven hebt." (Joh. 17 : 4 v.)

In het kruiswoord worden alle deze levende trekken samengevat in hooge objectiviteit. Wie hetgedaan heeft en hoe het gedaan is en wat er gedaan is —- het is alles opgeheven tot het eene, dat het gedaan is, het, een en al, dat alles in orde is, zonder meer. Alles is in orde •—■ dit is het wat het sterven van Jezus beteekent. Alles was buiten de orde, de mensch, het leven, de wereld als zoodanig. Overal is zelfzucht en zonde, leed en zorg, versterving en dood. Niets is hier gaaf en goed in den vollen zin des woords. Welnu, voor deze wereld is Jezus gestorven, dit leven heeft hij aanvaard, van deze menschen is hij geworden als hunner een. En Hij heeft alles goed gedaan en goed gemaakt. Hij

Sluiten