Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus de gezondene van den Vader. Hij heeft een opdracht. Hij voert een bevel uit en deze uitvoering geschiedt willens en wetens. Hij zet zijn persoon in voor zijn werk, met alle krachten van zijn ziel, met de volkomen toewijding der liefde. Welnu, als Hij sterft is alles volbracht. Het is een ontzaglijke waarheid in dubbelen zin. In de eerste plaats is het van zoo veel waarde, dat er in de wereld zin en doel is, dat niet alles gaat zooals het gaat, natuurnoodzakelijk, zooals de golfslag der zee. Maar met deze hoogere orde is ook de mogelijkheid gegeven, dat deze wereld niet beantwoordt aan haar bestemming. Dat de zin on-zin wordt, het doel doel-loos. Deze mogelijkheid is werkelijkheid geworden in de geschiedenis van de menschheid en van den enkelen mensch. En nu is dit de hooge beteekenis van Jezus' verschijning op aarde, dat Hij den rechten zin der schepping weer heeft aangewezen, haar eigenlijk doel verwerkelijkt. ā€˛Hetisvolbracht."Hijzegtditenkelewoordmetde

inspanning van zijn laatste krachten, juist even voor dat Hij het hoofd buigt en den geest geeft. Er is niets te zien van wat Hij zegt. Doch voor Hem geldt niet wat gezien wordt, maar wat geloofd wordt, niet wat in tijd en ruimte is gerealiseerd, maar wat voor Gods oordeel geldt en wat zich te zijner tijd en plaats zal verwezenlijken in een wereld, die de uitdrukking is van Gods wil. Wat J ezus heeft volbracht geldt dan ook in volstrekten zin, niet betrekkelijk; het geldt profetisch,

Sluiten