Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle emancipatie der vrouw afkeerig, was toch zeer ingenomen met pogingen tot verbetering der meisjesopvoeding; de pensionaten van Mad. Campan 1752—1822 te St. Germain en Ecouen deelden in zijne sympathie ; in 1810 stelde hij de gravin Stephanie de Genlis, die in 1782 een werk had uitgegeven over Adèle et Théodore ou lettres sur 1'éducation, tot schoolinspectrice te Parijs aan ; onder zijn invloed kwamen in Italië de eerste hoogere meisjesscholen tot stand, en breidde het aantal pensionaten voor meisjes in Frankrijk zich belangrijk uit. Geschriften als van Pauline Guizot 1770—1827, Gravin deRemusat 1780—1821, Albertine Necker de Saussure 1799—1841 enz. hielden de belangstelling in de meisjesopvoeding levendig. In 1880 ontving het meisjesschoolwezen eene wettelijke regeling.2) In Groot-Brittannië had de volksschool haar ontstaan aan de Reformatie te danken; John Knox ontwierp een plan voor de volksopvoeding over het geheele land, maar de godsdienstige en staatkundige toestanden waren voor de uitvoering van dit plan niet gunstig, zoodat de lagere klassen des volks dikwerf van eenigszins voldoend onderwijs verstoken bleven. De opvoeding der meisjes had meest in de ouderlijke woning of in private scholen plaats. Maar Locke deed door zijne Thoughts concerning education 1693 de noodzakelijkheid eener eenvoudige, gezonde en degelijke opvoeding inzien. Mary Astell ontwierp in 1694 het plan van eene soort vrouwenklooster, waarin de dochters der hoogere standen door studie en practische diensten (verzorging van armen en kranken, opvoeding van kleine kinderen, enz.) voor hare levenstaak werden opgeleid. Daniël Defoe pleitte in 1697 voor de oprichting eener vrouwenakademie en noemde het eene barbaarschheid, aan de vrouwen de voordeelen eener hoogere beschaving te onthouden. In de

') Lily Braun, Die Frauenfrage bl. 69, 104 v.; RöSLER, Die Frauenfrage bl. 426 v.; Pauline Guizot schreef Education domestique ou lettres de familie sur 1'éducation 1826; Gravin de Remusat gaf 1824 in het licht Essai sur 1'éducation des femmes en Alb. Necker publiceerde van 1828—1838 een werk over L'éducation progressive ou étude du cours de la vie.

2) Handbuch der Frauenbewegung III 358 v.

Sluiten