Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boom dor kennis des goeds en des kwaads in den hof, stelde den mensch door het proefgebod voor eene zedelijke keuze, wier beslissing voor hem en voor zijn geslacht de grootste beteekenis had, en liet eindelijk zelfs de verleiding der vrouw door de slang toe. Het was zijn wil, om met den mensch den gevaarlijken weg der vrijheid te bewandelen, liever dan om hem in eens door eene machtsdaad boven de mogelijkheid van zonde en dood te verheffen.

Volgens Gen. 2 :9 waren er twee boomen in den hof, met welke God eene bijzondere bedoeling had, de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Wijl echter de boom des levens later in het verhaal niet meer voorkomt, behalve alleen 3: 22, 24, hebben sommigen gemeend, dat hij in het oorspronkelijke bericht niet thuis behoorde en eerst later werd ingevoegd. Er pleit hier echter tegen, dat het zeer natuurlijk is, dat de boom des levens tusschen 2:9 en 3 : 22 niet verder vermeld wordt, omdat de gansche geschiedenis zich dan om den anderen boom, den boom der kennis, beweegt; voorts, dat de levensboom niet alleen in 2:9 en 3:22, 24, maar ook in Spr. 3 :18, 13: 12, Openb. 2:7 en 22:2, en in de sagen van vele volken voorkomt '). Anderen hebben daarom het vermoeden geuit, dat de boom des levens in het verhaal van Genesis oorspronkelijk is, maar dat de boom der kennis des goeds en des kwaads later werd ingevoegd 2). Inderdaad heeft men van dezen boom tot dusver elders geen parallel aangetroffen, maar hierin wordt geene verandering gebracht, doordat men hem later laat ontstaan en in het paradijsverhaal laat opnemen. De vraag blijft bestaan en wordt veel moeilijker te beantwoorden, waar hij dan vandaan kwam, en waarom hij in Gen. 2 en 3 werd opgenomen. Van meer beteekenis is, dat de boom der kennis des goeds en des kwaads uit dit verhaal niet kan worden weggenomen, zonder het geheel van karakter te doen veranderen en zelfs van zijn wezenlijken inhoud te berooven. Immers, over het eten van dien boom gaat het verbod, de verleiding, de straf; als in het oorspronkelijk verhaal alleen de boom des levens voorkwam, is er niets te begrijpen van de reden, waarom het eten van dien boom verboden, en met zulk eene zware straf bedreigd was. Men zegt, dat de bedoeling van Gen. 3 een-

') A. Wiinsche, Die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser. Leipzig Pfeiffer 1905. B. P. van der Voo, De boom des levens, Tijdspiegel 1909.

■) Eerdmcins, De beteekenis van liet paradijsverhaal, Theol. Tijdscbr. Nov. 1905 bl. 481—511. Verg. Clemen, Die Chr. Lelire v. d. Sünde I 155 v.

Sluiten