Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do verleiding; zelfs een dier, Gods bevel verwerpende, kwam tot hoogero volmaaktheid. Overigens leert ons de Schrift, dat ook de onreine geesten bovenmenschelL]ke dingen kunnen doen en van lichamen en spraakorganen zich tijdelijk kunnen meester maken, Mt. 8 : 28v., Mk. 5 : 7v., Luk. 8 : 28v., Hd. 19 :15. De verleiding door Satan had bij den mensch den val ten gevolge. De Schrift zoekt don oorsprong der zonde alleen in den wil van het redelijk schepsel.

309. Het historisch karakter van het paradijsverhaal werd in de Christelijke kerk, ten allen tijde, vastgehouden. Wel bestond er over do ligging van het paradijs, over het karakter der beide boomen, over de slang enz. allerlei verschil van gevoelen, maar de geschiedkundige waarheid van den boom der kennis des goeds en des kwaads, van het proefgebod, van de verleiding door de slang en van de moedwillige ongehoorzaamheid van Adam en Eva stond voor allen vast en werd tegenover de allegorische verklaring van Philo en Origenes ten strengste gehandhaafd !). Maar in den nieuwëren tijd is de historiciteit van het paradijsverhaal van de zijde der historische critiek en nog meer van den kant der evolutieleer ernstig in het gedrang gekomen. Geologie, palaeontologie en alle praehistorische onderzoekingen schijnen voor eene oorspronkelijke zedelijke volkomenheid en voor een daarna ingetreden val van de® eersten mensch geen ruimte over te laten; naarmate wij verder,

zoo zegt men ons, in het verleden teruggaan, ontdekken wij menschen, die in een zeer primitieven toestand hebben geleefd en schier van alle cultuur verstoken waren; de mensch schijnt zich langzamerhand uit het dier ontwikkeld te hebben, zoodat er in het verleden en in het heden van geen val, maar alleen van een vooruitgang gesproken kan worden; het paradijs ligt niet achter, maar vóór ons; wij zijn uit de duisternis voortgekomen en gaan hoe langer hoe meer het licht en het leven, den vrede en het geluk tegemoet 2).

Tegenover deze critiek hebben velen gemeend vaster te staan, wanneer zy niet in het paradijsverhaal, maar iu de zondige werkelijkheid hun standpunt namen. Zoo zegt bijv. bisschop Charles Gore, dat de leer van val en erfzonde volstrekt niet gebouwd is op de onderstelling, dat de eerste hoofdstukken van Genesis zuiver

') ^ erg. bijv. Marck, Historia Paradisi illustrata 1705 bl. 1 v. a) Verg. deel II 544 v.

Sluiten