Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboren; Hij verklaart in éénen allen rechtvaardig, en ten eeuwigen leven geheiligd. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zoude barmhartig zijn ').

324. G-evolg van het peccatum originans is het peccatum originatum. Omdat allen in Adam als zondaren gerekend worden, worden zij ook allen uit hem in zondigen toestand geboren. De erfsmet is eene straf voor de erfschuld. Onder dit gezichtspunt is de erfzonde het eerst beschouwd door Augustinus, wat een krachtig protest uitlokte van de zijde der Pelagianen 2), evenals later van de Remonstanten 3). Maar de Schrift spreekt menigmaal in dien geest en ziet in volgende zonden eene straf voor de vorige, 2 Sam. 12 : 11, 12, 1 Kon. 11:11—31, 22 : 30, Jes. 6 : 9, 10. 7:17' 10:5—7, 14:3, Jer. 50 : 6—8, Rom. 1: 24—28. 2 Thess. 2 : ll| 12 enz. Ook de zonden staan onder G-ods bestuur; de wetten en ordinantiën, die voor het leven der zonde gelden, zijn door God vastgesteld en worden door Hem gehandhaafd. En onder die wetten behoort ook deze: Das eben ist der Fluch der bösen That, dass sie fortwahrend Böses muss gebabren. De zonde heeft die natuur, dat zij den zondaar hoe langer hoe meer verdwaast en verhardt, steeds vaster in haar strikken verwart en steeds sneller langs een hellend vlak naar den afgrond voortstuwt. Het is waar, dat zonde op zichzelve beschouwd nooit straf der zonde kan zijn, want beide verschillen wezenlijk en staan tegenover elkaar; zonde komt opuit den wil en straf ondergaat iemand tegen zijn wil; zonde is overtreding, straf is handhaving der wet; straf heeft God tot auteur, maar zonde niet. Maar toch mag volgende zonde eene straf der vorige heeten, wijl zij den zondaar nog verder van God verwijdert, ellendiger maakt en aan allerlei begeerlijkheid en hartstocht, angst en wroeging overgeeft 4).

') De idee der solidariteit is in de laatste jaren, tegenover het individualisme van Adam Smith c. s., op sociaal gebied zeer in eere gekomen. Zie o. a. E. Bersier, La solidarité. Paris 1870. Vercueil, Etude sur la solidarité dans le Cliristianisme d' après St. Paul. Montauban 1894. H. Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie I 1905 bl. 351 v. Het zevende congres voor sociologie te Bern, Juli 1909, was geheel aan de behandeling der solidariteit in bare verschillende vormen en toepassingen gewijd.

s) Augustinus, c. Jul. Y 3.

') In hunne Apol. Conf. VII 4.

4) Lombardus, Sent. II dist. 36. Thomas, S. Theol. I 2 qu. 87 art. 2. qu. 75 art. 4. qu. 84 art. 1—4 Gerhard, Loc. VI c. 10 n. 140. Turretinus, Theol. El.

Geref. Dogmatiek III. 7

Sluiten