Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

variatie speelt even groote rol als de herediteit. Er zijn geen twee bladeren aan denzelfden boom en tak gelijk, en zoo is het in de gansche organische schepping, kinderen van dezelfde onders loopen lichamelijk en geestelijk soms zeer ver uiteen. En de oorzaken zijn daarvoor even moeilijk aan te geven als voor de eenheid en overeenstemming. Herediteit en variatie staan voortdurend met elkaar in verband, zij werken saam en kruisen elkaar, en niemand kan tot dusver zeggen, hoe dat toegaat en welke er de oorzaken van zijn. Te minder is dat mogelijk, wijl de voortplanting bij alle hoogere wezens plaats grijpt door vereeniging van twee individuën (amphimixis), waarvan ieder weer zijne eigenaardigheden heeft en zijne bijzondere werking uitoefent. En dan komt de uit die amphimixis ontstane vrucht vóór en na de geboorte in een milieu te leven, waarvan de velerlei factoren en invloeden voor geene berekening vatbaar zijn. Er wordt dan ook een- hevige strijd gevoerd tusschen hen, die alles van binnen uit, uit den aanleg van het individu, en hen, die alles van buiten af, uit het sociale milieu, willen verklaren. De uiterste voorzichtigheid is noodig, om hier niet mis te tasten. Tal van verschijnselen, zooals ziekten en verkeerde neigingen, die men eerst uit overerving verklaarde, zijn later gebleken, gevolg van omgeving en opvoeding te zijn. Eene zekere dispositie moge worden medegebracht, deze komt toch eerst tot ontwikkeling in een daaraan correspondeerend milieu.

5°. De verschillende theorieën ter verklaring van herediteit en variatie zijn alle tot op den huidigen dag onvoldoende gebleken. Reeds het groote aantal, dat er opgesteld is, bewijst, dat geen van alle bevredigt. Alle natuurphilosofen en biologen hebben er hunne krachten aan beproefd, zonder dit geheim des levens ontsluierd te hebben. De hoogleeraar aan de Sorbonne, Yves Delage, heeft in zijn geleerd werk: La structure du protoplasma et les théories sur 1' hérédité et les grands problèmes de la biologie générale 1), alle theorieën breedvoerig besproken en komt dan tot de slotsom: après avoir étudié et discuté les nombreuses théories émises pour résoudre les problèmes de l1 héredité et de 1' évolution, nous sommes obligés de reconnaitre, qu' aucune ne présente une solution acceptable. Toutes pèchent en quelques points, non pas accessoires mais fondamentaux, et la plupart sont, en outre, appuyées sur des hypothèses gratuites et tout a fait improbables. Zelf waagt hij dan ook niet

') Paris, Reinwald et Cie 1895.

Sluiten