Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene théorie compléte aan den lezer aan te bieden; nos connaissances sont loin d' être assez avancées pour que cela soit possible x). Dat is een wijs zeggen, want voorshands zijn wij nog niet veel verder gekomen dan tot het inzicht, dat er herediteit en dat er variabiliteit bestaat; maar het is een nog onopgelost raadsel, hoe, krachtens welke oorzaken, naar welke wetten, in welke mate zij saamwerken en elkander afwisselen. Het schijnt zelfs, alsof de voortzetting van het wetenschappelijk onderzoek de problemen, in plaats van ze op te lossen, nog in aantal en gewicht doet toenemen.

6°. Deze onzekerheid mag echter der wetenschap niet als een verwijt voor de voeten geworpen worden, want ultra posse nemo obligatnr, en wat zij heden niet weet, kan ze misschien morgen ons zeggen; maar wel mag op dit gebrek aan zekere resultaten de aandacht gevestigd worden, om tegen voorbarige en gevaarlijke conclusies anderen te waarschuwen en zelf op onze hoede te zijn. Gelukkig gaan zulke tot voorzichtigheid manende stemmen ook uit de kringen der deskundigen op. Er wordt op gewezen, dat storingen en afwijkingen in een organisme volstrekt niet altijd en in alle gevallen van de ouders op de kinderen overgaan; krankzinnigheid is bijv. in menig geval erfelijk, maar in vele ook weer niet; in eene familie, waarvan een lid door erfelijken aanleg krankzinnig werd, worden niet zelden ook nog andere leden door hetzelfde lot getroffen, maar het is volstrekt niet waar, dat alle of de meeste leden van zulk eene familie er meer of minder door aangetast zijn. Voorts is de generatie bij hoogere organismen aan amphimixis gebonden, en deze brengt dikwerf, vooral bij eene verstandige keuze, nieuw bloed en eene regenereerende kracht aan. Eindelijk, daar is zeker zoo iets van wat men erfelijke belasting en erfelijke ontaarding noemt; in elk geval brengen vele kinderen bij de geboorte reeds eene dispositie tot eene of andere krankheid mede. Maar men sluite daarom niet het oog voor de genezende kracht, die er in de natuur ligt; er is aan de erfelijkheid niet alleen eene conservatieve en progressieve zijde, maar ook eene regressieve; de herediteit tracht niet alleen bij den aanleg van elk levend wezen den typus der soort, waartoe het behoort, ongeschonden te handhaven, maar heeft ook een drang, om tot den oorspronkelijken typus terug te keeren. Als dat niet het geval ware, zou de Europeesche menschheid ten gevolge van ondeugden en krankheden,

') Ib., bi. 743. 747.

Sluiten