Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehoorzaamheid is beter dan offerande, 1 Sam. 15: 22, Am. 2 :6,

5 :14, 21v., Hos. 4 : lv., 12 : 7, Mich. 6:6, 8, Jes. 1: llv., 5 : 8v., Jer. 7 : 3, 22 : 3, Ezech. 16 : 49, 18 : 5v., Zach. 7 : 5v., Mal. 3:5 enz.1). Als na de ballingschap het Pharizeïsme opkomt en deze verhouding omkeert, gaan Jezus en de apostelen weder tot wet en profeten terug, Mt. 5—7, 19 :18v., Mk. 7 : 21v., Rom. 1: 29v., 1 Cor. 5 :10v.,

6 : 9v., 2 Cor. 12 : 20v., Gal. 5 :19v., enz. De wet zelve maakt bovendien onderscheid tusschen zonden nr.:.c=, die zonder boos opzet, uit onkunde of zwakheid bedreven zijn, het verbond niet verbreken en binnen het verbond verzoend kunnen worden, en zonden -rn, die met bewustheid en opzettelijk gepleegd zijn, den dader buiten het verbond stellen en des doods waardig maken, Lev. 4, 5, 22 :14, Num. 15 : 22v., 35 : llv., Jos. 20 : 3, 9. De Schrift verlaat nooit het objectieve standpunt, dat den maatstaf der zonde alleen zoekt in de wet Gods.

Maar desniettemin is de schuld der overtreding toch kleiner of grooter, al naarmate het gebod met zwakker of sterker bewustheid en wil geschonden werd. Eenerzijds leidt Stade 2) uit Gen. 12 :17, 20 : 3, 26 :10, Num. 22 : 34, 1 Sam. 14 : 24v., 36v., ten onrechte af, dat aan het oude Israël het onderscheid tusschen bewuste en onbewuste overtredingen onbekend was en men dus geheel buiten zijn weten en willen schuldig worden kon; want al deze plaatsen houden de onkunde voor eene selbstverschuldete of spreken van geene schuld. Maar andererzijds is het toch ook niet waar, dass Sünde in Allgemeinen nur ist, sofern auch ein Bewusstsein derselben ist 8). Wel onderstelt zonde eenige kennis der wet; een mensch zonder het minste zedelijk besef zou ontoerekenbaar zijn, maar ook ophouden mensch te zijn, Rom. 2:14, 15; en wel gaat zonde gewoonlijk met eenig schuldbesef gepaard, maar toch is de maatstaf der zonde niet het schuldbewustzijn, maar de wet Gods. Er zijn zonden, die niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelven verborgen zijn, Job 11: 4v., Ps. 19 : 13, 90 : 8, of eerst later als schuld worden erkend en beleden, Ps. 25 : 7, 51: 7. Onkunde is ook dikwerf zelve zonde, en het schuldbewustzijn verzwakt, naarmate de zonde langer wordt gediend, Am. 2 :11, Hos. 4: 6, Mich. 3 : 1, 6 : 8, Spr. 24 :12, Pred. 4 :17. Daarom kan het subjectieve bewustzijn

') Clemen, Lehre v. d. Sünde I 70.

2) Stade, Gesch. des Yolkes Israël I 512 v.

3) Schleiermacher, Chr. Gl. 68, 2.

Sluiten