Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feiten, dat er zoo iets als goed en kwaad, zonde en deugd, schuld en straf bestaat, niet ontkennen, maar zij beziet ze heel anders en tracht ze op gansch andere wijze te verklaren. Zonde en misdaad zijn niet terug te leiden tot den boozen wil van den mdividuee en Jensch komen niet voor zijne verantwoording, en zijn niet aan hem persoonlijk toerekenbaar, maar zij rijn in het algemeen gevolgen, overblijfselen, nawerkingen van 's memeben dier ijke afkomst en uit zijne natuur of uit die zijner omgeving te verklaren.

Over dit laatste loopen namelijk de meeningen uiteen. De antropologische of biologische school van Lombroso, Fem, Garofalo, e. a. beschouwde ieder misdadig geval afzonderlijk en individueel en Zag in de misdadigers erfelijk belasten, teruggeb evenen in de ontwikkeling; Lombroso nam eerst zelfs een misdadigerstype aan. Maar reeds op het eerste crimineele anthropologencongres te Rome in 1885 vond zij tegenspraak van den kant van Lacassagne, en deze tegenspraak nam op de volgende congressen toe. Tegenover de antropologische kwam eene sociologische school te staan die de misdaad niet uit de aangeboren natuur van den mdiX' maar uit zijne omgeving en opvoeding, uit de hem^ringende maatschappij zocht te verklaren. De misdaad wordt door haar beschouwd als een sociaal ziekteverschijnsel, als een noodzake ij product van de omstandigheden, als een wond aan het sociaal Saam, als een gevolg van onknnde, armoede,

erfelijke belasting; les soeietés ont les crrmmels, qn elles meriten (Laeassagne) ■). Maar natnnrlijk wordt bet op drt standpnnt onmogelijk, om het reebt en bet wezen der strat vast te honden. Wa als inderdaad de misdaad geheel en al herleid kan worden tot de aangeboren dierlijke natnnr van den mensoh of tot de omgeving, waarin hij geleefd heeft, en hoegenaamd met zijn eigen, bo 7 wil in rekening behoeft of mag gebraoht worden, dan gaat misdadiger volkomen vrij nit, en verliest de maaUclrappi hem alle reeht van straf. Of liever, goed besehonwd, worden de rollen geheel omgekeerd. De misdadiger liee t geene sc zijn geweten tegenover de maatschappij, maar de maatschappj heeft eene zware sehnld tegenover hem. Nieht jener soll ans Krenz

W geen k™d. Am*. ,864. Ba», »

nieuwe «bU.ete..ch.,. Am.t. .900. Si»-., f»»" 'l900.

rechtwetenschap, Gid. April 1900. 1,1, S.enwe ^

Het congres „n crim. «ntbrepologi. te Am.t., (M. Dec. 1901.», Leerboek

van het Ned. Strafrecht. Gron. 1904 bl. 5—18.

Sluiten