Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder aan zijne idee beantwoordde, nam de profetie de belofte van 2 Sam. 7 op en klemde zich daaraan vast, Am. 9:11, Hos. 1: 11 3 : 5, Mich. 5 :1, 2, Jes. 9 : 5, 6, 11:1, 2, 10, Jer. 23 : 5, 30 : 9, 33'. 17) 20-22, 26, Ezech. 34: 23, 24, 37 :22—24. Deze gezalfde koning zal uit Davids huis voortkomen, als dit tot nederheid vervallen van den troon verstooten, aan een afgehouwen tronk gelijk geworden zal zijn, Jes. 11:1, 2, Mich. 5:1, 2. Ezech. 17 : 22; God zal hem als eene spruite aan Davids huis doen voortspruiten, Jer. 23 : 5, 6, 33 :14—17, zoodat hij zelf den naam van Spruite draagt, Zach. 3:8, 6 :12. Maar ondanks zijne nederige geboorte, zal hij toch de echte, ware, theocratische koning zijn. Ofschoon afkomstig uit het kleine, verachte Bethlehem, waar het Davidisch koningshuis zijn * oorsprong heeft, en zich, verdreven uit de heerschappij, terugtrekt, Mich. 5:2, cf. 3 :12, 4:9, 14, zal de Messias toch een Heerscher over Israël zijn, wiens uitgangen en oorsprongen als Heerscher, van God uit, al zijn van ouds af, van de dagen der eeuwigheid. Hij wordt door God gegeven, is een eeuwig koning, draagt de namen van Wonderbaar, Raadgever, sterke God, cf. 10:21, Deut.,10: 17, Jer. 32:18, eeuwig Vader (voor zijn volk), Vredevorst, Jes.

9:5, 61), is gezalfd met den Geest der wijsheid en des verstands, des

raads en der dapperheid, der kennis en vreeze des Heeren, 11: o, wordt gelegd tot een beproefden kostelijken grondsteen m Zion, 28 :16, is een rechtvaardig, zegerijk, zachtmoedig en daarom op eene ezelin rijdend koning, die niet trotsch is op zijne macht, maar door God ondersteund wordt, Jer. 33:17, 20, 22, 26, Zach. 9 : 9v., dien het volk noemt en erkent als den Heere onze gerechtigheid, Jer. 23:6, (cf. 33: 16, waar Jeruzalem zoo genoemd wordt als de stad, in welke Jhvh zijne gerechtigheid wonen doet); die een held zal zijn als David en wiens huis zal wezen als God, als de Engel Gods, die eens bij den uittocht Israels leger voorging, Zach. 12 :8, cf. Mal. 3 :1, die eeuwig heerschen, een rijk van gerechtigheid, vrede en welvaart stichten zal, en zijne heerschappij ook over de Heidenen, tot de einden der aarde uitbreiden zal, Ps. 2, 45, 72, Ezech. 37 : 25, Zach. 6 :13, 9 :10 enz.

Dit heerlijk Messiasbeeld wordt dan daardoor nog afgewerkt, dat deze toekomstige koning ook als profeet en priester geteekend wordt. Wel treden deze trekken niet op den voorgrond, want in het Godsrijk zal de Geest Gods op allen uitgestort worden, Joel

i) Caspari, Echtheit, Hauptbegriff und Gedankengang der messian. Weissagung, Jes. 9 :1—6. Gütersloh 1908.

Sluiten