Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en alleen een politiek persoon. Maar in het volk bleef toch de Messiasverwachting leven en kwam telkens weer boven, vooral in tijden van druk. Ze werd onderhouden en gevoed door de lectuur des O. Testaments; tal van plaatsen werden Messiaansch verklaard, gelijk de LXX bewijst; de Joden vonden in de Schriften zelfs 456 Messiaansche beloften, 75 in den Pentateuch, 24.3 in de Piofeten, en 138 in de Hagiographa; en vooral de apocalyptische literatuur van Henoch, het Psalterium Salomonis, Baruch, de Sibylle, 4 Ezra nam de Messiasverwachting weer op en werkte ze uit. Men verwachtte over het algemeen, dat Hij aan het einde van den . WH verschijnen zou, nadat bange tijden, de zoogenaamde Messiasweeën, en Elias of ook een ander profeet als Mozes of Jeremia waren voorafgegaan. Hij werd gewoonlijk aangeduid als Messias, Menschenzoon, Uitverkorene, Zoon Davids, enkele malen ook als Zoon Gods, en werd opgevat als een mensch. die te voren reeds bestond en bij God verborgen was, die uit Bethlehem te voorschijn zou komen, die rechtvaardig, heilig en met vele gaven door God toegerust was en die het rijk Gods op aarde bevestigen zou. In hoofdzaak komt daarmee de verwachting overeen, die volgens het getuigenis des N. T., Luk. 1: 38, 74, 2:25 enz. in de volkskringen aangetroffen werdx).

Te midden van deze verwachtingen trad de Christus zelf op, predikende het Evangelie van het koninkrijk Gods, en zeggende: de tijdis vervuld en het koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeertu en gelooft het Evangelie, Mk. 1:15. Het koninkrijk Gods, dat door de profeten voorspeld en verwacht werd, waarin God koning en zijn wil aller lust zal zijn, dat naar oorsprong en natuur een hemelsch koninkrijk is en thans ook al in de hemelen aanwezig is, Mt. 6 : 10, dat koninkrijk komt nu ook op aarde, het is nabij, Mk. 1:15. Maar aanknoopende aan die verwachtingen, bracht Jezus er terstond een groote wijziging in; van de Joodsche traditie gaat Hij terug

i) Ludwig Paul, Die Vorstellungen vom Messias und vom Gottesreich bei den

Synopt. Bonn 1895. Baldensperger, Das Selbstbewustsein Jesu im Lichte der

messian. Hoffnungen seiner Zeit. I Die messianisch-apokalypt. Hoffnungen des

Judentums. Strassburg 1903. P. Volz, Die jüd. Eschatologie von Daniël bis Akiba

1903. Bousset, Die Religion des Judentums im neut. Zeitalter2 1906. Couarcl, Die

mess. Erwartung in den altt. Apokryphen, Neue kirchl. Zeits. 1901 bl. 958—973.

Klausner, Die messianischen Vorstellungen des jüdischen Volkes im Zeitalter der

Tannaiten. Berlin 1904. Rabinsolm, Le Messianisme dans le Talmud et les Mid-

raschim. Paris 1907. Lagrange, Le Messianisme chez les Juifs 150 avant J. O.

a 200 après J. C. Paris 1909.

Sluiten