Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die met den historiseren Jezus en het apostolisch getuigenis in verband staat»). Bij anderen, die den invloed van Schleiermac er en Ritschl hebben ondergaan, is een streven merkbaar, om Jezus niet louter als profeet, leeraar en voorbeeld te handhaven, maar bepaaldelijk ook als openbaring Gods, als een menseh die in ge eenigen zin in gemeenschap met God leefde, in wien God inwoonde als in niemand anders, en door wien God zichzelven daarom op eene bijzondere en absolute wijze geopenbaard heeft 2). Doch indien Christus op deze plaats en in dezen rang te handhaver,, za ziin als Hij niet subject maar object en centrum der Christelijke religie zal wezen, en als deze Christelijke religie dus hare eigenaardigheid behouden en niet in een afgodischen Jezus-cultus ) ondergaan zal, dan is het niet genoeg, dat Chnstus was

maar dan moet Hij zelf zijn, de eengeborene van den

Vader; en zoo is de waarheid en de waarde van de Godheid van Christus door anderen wederom terecht op den voorgrond ge-

logische Beschouwingen, Theol. T. 1892. Eldering, De plaats en

® rviristnaeeBtalte in ons geloofsleven, referaat op de verg. van Mod. Theolo gen 8-9 April 1902. G. A. van den Bergh van Eysinga, Christusbeschouwingen

onder Modernen. Baarn (1909) bl. 228 271.

Br E T. de Graaf, De waarde der moderne Christologische beweging, ■ / a* Vflrcr V Mod. Theol. 28-29 April 1908. Maar zulk eene vernieuwing^ Christologie werd vroeger reeds bestreden Christologie en de huidige godsdienstwetenschap, Theol. T. 1881 b .

SStS «O- *»»"**">■ —- ' cST

Th. T. 1903 bl. 426-458. Id., Jezus van Nazaret en ons geloofsleven, Chnst

beschouwingen onder modernen bl. 3—41 e. a.

1 j Kaftan, Dogm. bl. 411 v. Zur Dogm. 1904 bl. 211 v. Haring, Der Chr. Gl.

390 v.' 425 v. Einfachste Worte für eine grosse Sache, die Stellung Jesu im Chrisü.

rr r Th ,1 K 1909 bl 177—203. Loof», art. Christologie in PRE wT/lLe, Die neuesten Christologien im VerMltnis zum ^tatbew^ • Toa„ 7eits f. Th. u. K. 1908 bl. 401—472. Seeberg, Grundwahrheiten dei Tlstl Religion3 1903 bl. 71 v. 109 v. Die Persönlichkeit Christi, der feste Punkt im''fliêssenden Strome der Gegenwart. Berlin 1903.IW. Kaftan, Moderne Theologie des alten Glaubens 1905. Der Mensch Jesus Christus der einzige M ttler zwischen Gott und den Menschen 1908. R. J. Carnpbell The new Theology. Pon ed bl 66 v. Sir Oliver Lodge,- The substance of faith bl. 8b v^

3)" verg. de waarschuwing tegen den modernen Jezus-cultus gehaald door Meffert, Die geschichtl. Existenz Christi. M. Gladbach 1905 bl. 94), R. Eucken, Der Wahrheitsgehalt der Keligion2 1905 bl. 428. Tt. von c ne en Der moderne Jesus-kultus. Frankfurt 1906. A. M. Wem, Die rehg.öse Gefahr. Freiburg 1904 bl. 168.

Sluiten