Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl Hij slechts een mensch is, is eene pantheïstische vermenging van Schepper en schepsel, een terugkeer tot Heidensche afgoderij en Roomsche creatuurvergoding, welke met het wezen des Christendoms en met het beginsel van het Protestantisme in lijnrechten strijd zijn. Indien Jezus, ofschoon alleen een mensch, als God mag aangeroepen en vereerd worden, dan is daarmede principiëel ook de Roomsche vereering van Maria, de heiligen en de engelen, en heel de Heidensche afgoderij gerechtvaardigd. Bestrijdende, dat God mensch worden kan, leert men tegelijk, dat een mensch wel tot den rang en de waardigheid van God zich verheffen kan x). Incarnatie heet onmogelijk, maar apotheose zal zeer goed kunnen bestaan. De menschwording Gods is ongerijmd, maar de Godwording des menschen zal redelijk zijn; als of wat uit ontwikkeling voortkomt, ooit God kan wezen. To yao nooxomov

01 &eoc z).

366. Deze Zoon van God is mensch geworden naar de leer der H. Schrift door ontvangenis van den H. Geest en door geboorte uit de maagd Maria. De bovennatuurlijke ontvangenis werd oudtijds reeds ontkend door de Joden 3), door de Ebionieten, door Cerinthus, Carpocrates, Celsus *), door de deïsten en rationalisten in de achttiende eeuw, zooals Morgan, Chubb «), door de nieuwere critici zooals Strausz, Bruno Bauer, Renan enz., en in den jongsten tijd door Harnack 6). Zijn oordeel dat de woorden: ontvangen van den H. Geest en geboren uit de maagd Maria, geen bestanddeel uitmaakten van de oorspronkelijke verkondiging van het Evangelie, gaf tot een ernstigen strijd aanleiding, waarbij velen zich aan zijne

i) Schultz, Die Gottheit Ohristi bl. 386 v. 389. 407. 411. 454. 463.

3) Gregorius Naz., bij Schaezler t. a. p. bl. 56. Verg. verder Fock, Der Socin. bl. 538 v. Lipsius, Theol. Jahresbericht X 378. Pfleiderer, Jahrb. f. prot. Theol. 1889 bl. 168 v. Dieckhoff, Die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Ein Votum über die Theol. Ritschl's, Leipzig 1882. Stahlin, Kant, Lotze, Albr. Ritschl. Leipzig 1888 bl. 165 v. Hoensbroech, Christ und Widerchrist. Ein Beitrag zur Veitheidigung der Gottheit Christi und zur Char. des Unglaubens in der prot. Theol. Freiburg 1892. Joh. Wendland, Albr. Ritschl und seine Schuier. Berlin Renner 1899 bl .114 v. C. Stange, Der Dogm. Ertrag der Ritschlschen Theol. nach Juhus

Kaftan. Leipzig 1906 bl. 110 v.

^ Eisenmenger, Entdecktes Judenthum I 105

4) De Moor, Comm. III 722.

5) Bretschneider, Syst. Entw. bl. 567.

6) Harnack, Das apost, Glaubensbekenntnis. Berlin 1892.

Sluiten