Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 '<? ' i,d.le'£VJWQ(fI1 'H0V beSt°nd' ittVTOV .»°mv dovXov

' h'1 2 \7- Ult de vaderen *«*« '«?*«, is Hij toch ó cov èm navruv toog svkoyrjro, sig rovg aicovag, Roux. 9 : 5. Ofschoon beeld

des onzienlijken Gods, eerstgeborene aller creaturen, Schepper aller ingen, is Hij toch ook nQmzozoxog èx ro,v vsxqcov, Col. 1: 13—18 • Davids zoon, is Hij toch tegelijk Davids Heer, Mt. 22:43- rondwandelende op aarde, is Hij ook zoo steeds nog «V rov xo2.Lv rov ncuQog Joh. 1:18, o oh sv Ty ovQavV, Joh. 3 :13, zijnde vóór Abraam, Joh. 8 : 58; m eén woord, de volheid der Godheid woont tfw,H«n*wS m Hem, Col. 2: 9. Ieder oogenblik worden in de Schrift aan hetzelfde persoonlijke subject Goddelijke en menschelijke praedicaten toegeschreven, een Goddelijk en een menschelijk zijn, alomtegenwoordigheid en beperktheid, eeuwigheid en tijd, scheppende aJmacht en ereatuuriij-ke zwakheid. Wat is dit alles anders dan de er ehjke leer der twee naturen, vereenigd in één persoon? De nieuwere theologie gevoelt echter voor een deel van deze leer der twee naturen een diepen afkeer, vindt ze het toppunt der ongerijmdheid en vervangt ze door de Doppelseitigkeit'), door de Doppelheit von Gesichtspunkten«), door de leer van twee opeenvolgende toestanden vóór en na de opstanding •), door die van idee en verschijning <), en vooral ook door de immanentieleer, volgend

Hem6 h °P 66116 blJZ°ndere wiJze iQ Ct™tus inwoont en door zich aan ons openbaart. Deze opvatting kan dan weer in meer

theïstische of m meer pantheïstische richting ontwikkeld word n

In het eerste geval valt op de eenigheid van Jezus' persoon de

nadruk, soms zoo sterk, dat de openbaring, welke in natuur en

geschiedenis tot ons komt, miskend en de religie streng van alle

Tn ChriirusT ldhn T°rdt' ^ tet and6re geVaI W°rdt de Persoon

van Christus in verband gezet met de evolutie, welke de gansche weid te aanschouwen geeft, en Hij zelf als de bloesem en de kroon

en z^Tchool ^ ****** Valt V00ral RitscW

zijn school waar te nemen en staat onder den invloed van Kant

De andere richting kwam vooral in de New Theology van R J

pbell aan het woord en onderging den invloed van Hegel en

ar win. Beide richtingen zijn er op uit, om Jezus niet alleen als

1 Holtzmann, Neut. Theol. II. 65. 94.

;) Wifoer, Grundriss § 129. Nitzsch, Ev. Dogm. bl. 513.

) Schultz, Die Orottheit Christi bi. 417.

*) Sehweizer, Chr. Gl. II 12.

Sluiten