Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Cor. 1: 30, onze Ef. 2 :14, de eerstgeborene en de eerste¬

ling, die door velen gevolgd wordt, Rom. 8:29, 1 Cor. 15: 23, de tweede en laatste Adam, 1 Cor. 15 :45, het hoofd der gemeente, Ef. 1: 22, de hoeksteen van het Godsgebouw, Ef. 2 : 20 ; en daarom is er geene gemeenschap aan zijne weldaden dan door gemeenschap aan zijn persoon. Maar uit Hem vloeien toch alle weldaden voort: de gansche owrrjQia 3), Mt. 1: 21, Luk. 2 :11, Joh. 3 :17, 12 : 47, en dan nader de vergeving der zonden, Mt. 26:28, Ef. 1:7, de wegneming, alosiv onzer zonden, Joh. 1:29, 1 Joh. 3:5, de reiniging of bevrijding van een kwaad geweten, Hebr. 10 : 22, de recht vaardigmaking, Rom. 4:25, de gerechtigheid, 1 Cor. 1:30, de vioüeaia, Gal. 3: 26, 4:5, 6, Ef. 1:5, de vrijmoedige toegang tot God, Ef. 2: 18, 3:12, de aflegging door God van zijn toorn op grond van Christus' offerande, d. i. de IXafffiog, Rom. 3:25, 1 Joh. 2:2, 4:10, Hebr. 2 :17, de daarvoor bij God in de plaats getreden, nieuwe, verzoende, niet meer vijandige doch gunstige vredeverhouding tot de wereld, xarakXayrj, Rom. 5:10v., 2 Cor. 5:18—20, en de vredeverhouding des menschen in betrekking tot God, Rom. 5:1; verder de gave des H. Geestes, Joh. 15 : 26, Hd. 2, Gal. 4 : 6, de wedergeboorte en het kindschap uit God, Joh. 1:12, 13, de heiligmaking, 1 Cor. 1:30, de gemeenschap aan Christus' dood, Rom. 6 : 3v., de afsterving van de zonde, Rom. 6 : 6v. Gal. 2 : 20, de kruisiging aan de wereld, Gal. 6 :14, de reiniging, Ef. 5 :26, 1 Job. 1:7, 9, en de afwassching, 1 Cor. 6:11, Op. 1:5, 7:14, der zonden door de besprenging met het bloed van Christus, Hebr. 9 :22, 12:24, 1 Petr. 1:2, de wandel in den Geest en in de nieuwigheid des levens, Rom. 6:4, de gemeenschap aan de opstanding en de hemelvaart van Christus, Rom. 6 :5, Ef. 2 : 6, Phil. 3 : 20, de navolging van Christus, Mt. 10 : 38, 1 Petr. 2 : 21v.; alverder de bevrijding van den vloek der wet, Rom. 6: 14, 7 :1—6, Gal. 3: 13, Col. 2 :14, de vervulling van het oude en de inwijding van een nieuw verbond, Mk. 14 : 24, Hebr. 7 : 22, 9 :15, 12 : 24, de verlossing uit de macht van Satan, Luk. 11:22, Joh. 14: 30, Col. 2:15, 1 Joh. 3:8, Col. 1:13, de overwinning der wereld, Joh. 16:33, 1 Joh. 4:4, 5:4, de bevrijding van den dood en van de vreeze des doods, Rom. 5:12v., 1 Cor. I5:55v., Hebr. 2:15,

^ erg. over (7oi i / o reeds boven bl. 248, en voorts nog W. Wagner, TJeber Ocogsiv und seine Derivata im N. T., Zeits. f. die neut. Wiss. VI 1905 bl. 201—235.

Sluiten