Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thomas Erskine, Maurice, Kingsley, F. W. Robertson en anderen. Zij toch bezagen het leven en den dood van Christus vooral uit dit gezichtspunt, dat Hij, de waarachtige, heilige mensch, inleefde in onze smart, al onze krankheden op zich nam, zonde voor ons werd en met den zondaar zich identificeerde. In dit alles gaf Hij zich volkomen over aan den heiligen wil van God, maar gaf Hij ook een bewijs van liefde, dat den mensch tot wederliefde en toewijding nopen moet 1). Op dezelfde wijze, maar veel minder innig en diep bestaat de waarde van Jezus' leven en sterven voor R. J. Campbell, daarin, dat Hij, de heilige, goddelijke mensch, tot het einde toe trouw bleef aan zijne roeping en zich volkomen aan Zijn Vader overgaf. Het wezen der verzoening bestaat in the assertion of the fundamental unity of all existence, the unity of the individual with the race and the race with God. Alle offers en alle daden van zelfverloochening en toewijding drukken deze gedachte uit. Maar Jezus1 leven en dood is middelpunt en kroon van dat eeuwenlange verzoeningsproces der menschheid, waarin de zelfzucht overwonnen en het menschelijk geslacht tot God opgeheven wordt. Deze verzoening moet nu ook in ons herhaald worden. Dezelfde geest, die in Jezus woonde, is ook de geest der gansche menschheid. De Christusnatuur, dat is het ideaal van den heiligen, goddelijken mensch, is potentieel in ieder mensch aanwezig, en moet onder invloed van het voorbeeld van Jezus en van de werking zijns geestes, in ons allen opgewekt en tot een leven van liefde en zelfopoffering opgewekt worden 2).

Evenzoo maakte in Frankrijk en Zwitserland de leer van de satisfactio vicaria allengs voor de mystische, ethische of moreele opvatting van het werk van Christus plaatss); volgens Ménégoz

]) Thomas Erskine, The unconditional freeness of the Gospel 1828. F. D. Maurice, The Doctrine of sacrifice 1854.

*) li. J. Campbell, The new Theology. Popular ed. Milla and Boon z. j. Verg. verder nog The atonement in modern religious thought, a theological symposium. London, Clarke 1900, dat zeventien essays van verschillende schrijvers over dit onderwerp bevat. Lyttelton, in Lus Mundi 1892 bl. 201—229. 6f. B. Stevens, The Christian doctrine of salvation. Edinburgh 1905. W. Porclier du Bose, The soteriology of the New Test. London 1907. Leighton Pullan, The atonement. London 1906. Beeching and Nairne, The Bible doctrine of atonement. London 1906 enz.

3) Verg. Fr. Godet, in een artikel over L' expiation in het Bulletin théol. 1860 «n voorts in zijn commentaar op de Romeinen. Pressensé, Essai sur le dogme de la rédemption, Bulletin théol. 1867. Durand, Etude sur la Rédemption, Revue

Sluiten