Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het menschelijk denken ter verklaring der feiten worden opgesteld. Men stelt het dan zoo voor, dat de Schrift geene duidelijke, gezaghebbende en beslissende leer over het lijden en sterven van Christus bevat. Indien dat het geval ware, zou er toch niet eeuwen lang over geredeneerd zijn geworden en zouden niet allerlei theorieën naast elkander in kerk en theologie zijn blijven voortleven. Maar het Nieuwe Testament geeft ons even weinig eene leer over de verlossing, als nature gives us science. It gives us the facts but not the theory, the matter of all Ohristian doctrine, but no finished doctrine or doctrines of the whole of Christianity. En dat is gelukkig ook. Want daardoor is er een Christendom mogelijk, waarin allen overeenstemmen, ofschoon zij in de opvatting en verklaring ervan verre uiteenloopen. Geen twee theologen zijn het er misschien over eens, hoe Christus onze zaligheid is, en wat die zaligheid eigenlijk is, maar zij belijden toch beiden, dat Christus onze zaligheid is. Vooral tegenwoordig voelen velen zich zeer onbevredigd door de theorieën, die vroeger over het lijden en het sterven van Christus zijn voorgedragen, maar zij blijven toch gelooven in the fact of salvation in Christ. Het is er mede gesteld, als met twee menschen, die practisch het feit der zwaarte-kracht erkennen, maar als ze er over gaan redeneeren, zeer veel van elkander verschillen 1).

Aan deze voorstelling van zaken kleeft zeker eene groote eenzijdigheid. De kracht van den dood van Christus is onafhankelijk van de min of meer duidelijke uitlegging, welke wij er van geven kunnen; ze wordt genoten ook door hen, die van de leer deiwaarheid zeer geringe kennis bezitten. Het is inderdaad niet de leer over den dood van Christus, maar deze dood zelf, die onze zonden verzoent en aan onze conscientiën vrede schenkt2). Maar eenige kennis van de beteekenis en waarde van dien dood is toch altijd noodig, om hem van dien van andere menschen, ook bij martelaren en helden, te onderscheiden en aan dien dood van Christus onze zaligheid te verbinden. Zonder twijfel is ook een recht inzicht in zijn wezen en waarde bevorderlijk aan de ontwikkeling van het geestelijk leven. De vergelijking van geloovigen, die het feit van den dood van Christus aannemen maar in theorie verschillen, met menschen, die de zwaarte-kracht aanvaarden maar

1) W. Porcher du Bose, The soteriologv of the New Test. New-York 1906

bl. 16—20.

2) Dale, The atonement 18 ed, 1896 bl. 4.

Sluiten