Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertaling van nVsts, Lev. 25 :51, 53, of van wb, Num. 3:46, of van leb, Ex. 21:30, 30:12, Num. 35:31, 32, Spr. 6:35, 13:8; maar het laatste woord wordt elders ook wel overgezet door dSiXcur/ia, 1 Sam. 12 : 3, Ps. 49 : 8, of door dXXuyuu, Am. 5 :12, Jes. 43:3, of door ócoqov, Jos. 36 : 18. Wij weten dus niet zeker, welk woord door Jezus in het Arameesch is gebruikt, en kunnen uit het woord Xvtqov op zichzelf nog niet het plaatsvervangend en aequivalent karakter van zijn sterven afleiden. Maar toch is het onjuist, de woorden in Mk. 10:45 met Ritschl zoo te verstaan, dat Jezus' vrijwillige dood eene gave, eene bedekking, een beschermmiddel is, waarvoor velen bewaard blijven, niet voor den dood als lot aller schepselen, maar voor eene doodservaring, als welke Hij thans smaakt, en dus in dien zin van den dood bevrijd en door zijn sterven het eeuwige leven deelachtig gemaakt worden. "Want ten eerste heeft Ritschl den Oudtestamentische offercultus reeds vooraf zoo willekeurig geïnterpreteerd, dat alwat op plaatsvervanging en verzoening betrekking had daaruit ten eenenmale verdwenen was; ten andere stelt hij Avioov met het onjuist opgevatte leb zoo gelijk, dat de mogelijkheid, dat Jezus misschien van een ander woord zich bediend heeft, geheel uit het oog wordt verloren; en ten derde doet hij aan het woord hnt>ov geweld aan, hetwelk toch eenvoudig en natuurlijk de beteekenis van losgeld draagt, en daarin bij verwante, straks te noemen, voorstellingen in het Nieuwe Testament steun vindt. Nu moge dit woord op zichzelf nog niet uitdrukken, dat de losprijs opweegt tegen wat er door losgekocht wordt; toch ligt de gedachte voor de hand, dat iemand, die ergens recht op heeft, in het algemeen daarvan geen afstand zal doen, dan tegen behoorlijke vergoeding; in Jes. 43:3, Spr. 21:18 wordt het woord "Eb daarom in parallelisme afgewisseld met nnn, in de plaats van, en in andere plaatsen, zooals Ex. 21:30, 30:12, Num. 18:15, 16, 35:31, 32, 2 Sam. 21:3—7, Job. 33:24, Ps. 49 : 7, 8, heeft het woord duidelijk de beteekenis van een prijs, die voor iets anders, ter bevrijding, betaald wordt.

Voorts ontvangt het woord Xvtqov , Mk. 10:45, licht van al die plaatsen in het Nieuwe Testament, waar het lijden en sterven van Christus wordt voorgesteld als eene rifirj, een dure prijs, 1 Cor. 6 : 20, 7 : 23, 1 Petr. 1:18, 19, waardoor de geloovigen verlost of losgekocht zijn (avrikvTQov, 1 Tim. 2 :6, XvxQovaü-ca, Luk. 24:21, Tit. 2 :14, 1 Petr. 1:18; anoXvTQooaig, Rom. 3 : 24, 1 Cor. 1: 30 enz.; dyoQa&a&ai, 1 Cor. 6 : 20, 7 : 23 enz. of e^uyooa^saitui, Gal. 3 : 13,

Sluiten