Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Robert Morison, A. 0. Rutherford, John. Guthrie. Mc Leod Campbell was predikant te Row, en werd om zijne afwijkende gevoelens in 1831 door de synode veroordeeld en afgezet. Hij leerde n.1., dat God loves every child of Adam with a love, the measure of which is to be seen in the agonies of Christ, en: the person whe knows that Christ died for every child of Adam is the person who is in the condition to say to every human being: let there be peace with you, peace between you and your God. Hij meende, dat de Schrift zoo duidelijk mogelijk leert, dat Christ died for all men, that the propitiation which He made for sin was for all the sins of all mankind, en voerde daar ook een paar eigenaardige argumenten voor aan. Ten eerste merkte hij op, dat Christus aan de gansche wet van God volmaakt gehoorzaam was geweest, ook dus aan het gebod, om den naaste lief te hebben als zichzelven; nu heeft Christus zelf ons geleerd, wie onze naaste is, niet een bepaald volksgenoot, maar de mensch in het algemeen, die onze liefde behoeft; en zoo heeft Christus op volmaakte wijze den naaste liefgehad, niet alleen met woorden maar ook met de daad, in zijn leven en in ziju sterven. Ten tweede heeft de Vader al het oordeel aan den Zoon gegeven, omdat Hij des menschen Zoon is; zijn rechterschap rust dus op zijn middelaarschap; als Christus dus rechter over alle menschen zal zyn, dan moet zijn middelaarswerk ook tot allen uitgebreid zijn. En ten derde scheen hem de loochening van de algemeenheid der voldoening eene ontkenning van Gods liefde en genade toe. Maar daarbij moest hij het middelaarswerk natuurlijk toch weer innerlijk verzwakken, want als dit daarin bestond, dat Christus voor allen iets verworven had, dan kwam dit feitelijk neer op a salvable state, een state of pardonableness, in which the atoning death of Christ has necessarily und unconditionally placed every sinner of mankind. Na zijne afzetting ging Campbell echter met prediken voort; hij werd later zelfs bij velen in zijne eere hersteld, ontving in 1868 van de universiteit te Glasgow den graad van D.D. en oefende door zijn reeds vroeger aangehaald werk over The nature of the atonement, een grooten invloed uit. Evenzoo werd James Morison, predikant van de United Secession Church te Kilmarnock in 1841 om zijne leer van de algemeene verzoening veroordeeld en afgezet, tengevolge waarvan de Morisonian Church ontstond, die in 1897 met de Independenten vereenigd werd. Eindelijk werden ook de beide professoren Balmer en Brown door Marshall aangeklaagd, maar door de synode in 1845 vrijge-

Sluiten