Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd der gemeente, 1 Cor. 11: 3, Ef. 1: 22, 4 : 15, 5 : 23, Col. 1:18, 2 :19; Hij regeert niet door geweld, maar door recht en gerechtigheid, door genade en liefde, door Woord en Geest. Dan wordt Hij ook in het N. T. vooral nog als koning beschreven, wanneer er sprake is van de overwinning zijner vijanden. Want opdat Hij zijne gemeente waarlijk vergaderen, beschermen en ter eeuwige zaligheid leiden kunne, moet Hij ook als middelaar macht hebben over alle schepselen, Ps. 2:9, 72 : 8, 110 : 1—3, Mt. 28 :18, 1 Cor. 15 : 24, 27, Ef. 1 : 22, Phil. 2 : 9—11, 1 Petr. 3 : 22, Op. 1:5, 17 :14. Er ligt hier niet in, dat de wereld positief door Christus wordt geregeerd, maar wel, dat zij onder zijne macht staat, Hem onderworpen is en eens, zij het ook onwillig, Hem als Heer erkennen en huldigen zal. Bepaaldelijk hoort hier ook toe zijne macht over het rijk van Satan.

De voorstelling van vele kerkvaders, dat Christus zijne offerande aan Satan bracht en door list hem zijn buit ontnam, is onschriftuurlijk. Maar toch heeft Christus door zijn kruis ook over de wereld der gevallen geesten den triumf behaald. Hij kwam op aarde, om de werken des duivels te verbreken, 1 Joh. 3:8, en streed tegen hem heel zijn leven, Luk. 4:13, vooral in den laatsten tijd, toen het de ure en de macht der duisternis was, Luk. 22 :53. Hij was de sterkere, Luk. 11: 22, en de duivel had niets aan hem, Joh. 14 : 30. Hij zag hem reeds als een bliksem uit den hemel vallen en ontnam hem zijne wapenrusting, Luk. 10:18, 11:22. Vooral door het kruis heeft Hij over de overheden en machten getriumfeerd, Col. 2 : 15, ontnam hem de wapenen van zonde, dood en wereld, Joh. 16: 33, 1 Joh. 4:4, 1 Cor. 15:55, 56, Hebr. 2 :14, en wierp hem buiten het gebied van zijn rijk, Joh. 12:31. En zijn triumf vierde Hij over •de booze geesten bepaald bij zijne hemelvaart. In Ef. 4:8 zegt de apostel Paulus, dat Christus, opvarende in de hoogte, de gevangenis heeft gevangen genomen, dat is al de vijandige machten, die Hem hebben tegengestaan en bestreden, overwonnen en als het ware als krijgsgevangenen buit heeft gemaakt, verg. Col. 2 :15 1). In de moeilijke plaats, 1 Petr. 3 :19—22 vinden wij waarschijnlijk dezelfde gedachte uitgedrukt. Er is daar geen sprake van eene nederdaling van Christus naar de hel, om aan de verlorenen het Evangelie te verkondigen. Er staat toch, dat Christus eerst levend gemaakt d. i.

x) Het verband tusschen de overwinning over zijne vijanden en zijne hemelvaart is daarom telkens ingezien en uitgesproken. De Catech. major van Westminster »qu. 53 zegt bijv., dat Christus, de hostibus triumphans, ten hemel gevaren is.

Sluiten