Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genootschappen gesticht, maar het is tot alle kerken doorgedrongen en heeft op heel het godsdienstig leven van den nienweren tijd zijn stempel gedrukt. Engeland en Amerika hebben er als het ware eene tweede reformatie door ondergaan en danken er die practische, actieve en aggressieve opvatting van het Christendom aan, waardoor het Methodisme van de Reformatie der zestiende eeuw zich zoo kenmerkend onderscheidt. AVant terwijl deze oornamelijk op zuivering van belijdenis en kerk naar het woord dei Schrift was bedacht, hecht het Methodisme aan de leer weinig waarde, keert het veelszins aan de oude georganiseerde kerken den rug toe, en heeft het oog naar buiten op de wereld gericht. De zending onder Joden, Heidenen en Mohammedanen heeft er een stoot door gekregen, die nog nawerkt, en nam in den laatsten tijd de „Evangelisation of the whole world in this generation" op in haar program. De arbeid der zoogenaamde „Innere Mission" is eigenlijk eerst door het Methodisme met ernst ter hand genomen, onder zijne inspiratie zijn opgekomen al die verschillende werkzaamheden, waardoor de Christelijke religie in den tegenwoordigen tijd als godsdienst der liefde en der barmhartigheid zich handhaaft; evangelisatie onder het naam-Christendom, zondags schoolonderwijs, Bijbel- en tractaat-verspreiding, straat-prediking, arbeid onder gevallenen, verwaarloosden, gevangenen, verzorging van doofstommen, blinden, krankzinnigen enz. Ook het godsdienstig leven is er door gewijzigd; terwijl het vroeger in de vrome kringen zich schier uitsluitend met zichzelf bezig hield, eigen toestanden en zielservaringen naging, en eerst na vele jaren door allerlei bange worsteling heen tot zekerheid en beslistheid kwam, gaat het thans van deze zekerheid uit en openbaart zijne echtheid daarin, dat het zich wijdt aan arbeid voor het koninkrijk Gods. John AVesley legde er telkens den sterksten nadruk op, dat bekeering en heiligmaking geene beloften zijn voor de toekomst, maar door G-od nu, in dit oogenblik, geschonken worden aan ieder die gelooft. Christus staat gereed, Hij wacht op u, geloof in Hem, en het wordt u alles in deze zelfde ure geschonken. Thou therefore look for it every moment; you can be no worse, it you are no better, for that expectation; for were you to be disappointed of your hope, still you lose nothing. But you shall not be disappointed of your hope; it will come, it wil not tarry. Look for it then every day, every hour, every moment. Why not this hour? This moment? Certainly you may look for it now, if you believe it is by faith. And by this token

Sluiten