Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kerkedienaren op, om hun plicht te doen, en drongen bij allen op ernstig, nauwgezet zelfonderzoek aan. Rechtzinnigheid lidmaatschap der kerk, geboorte uit geloovige ouders, doop, belijdenis, avondmaal waren niet genoeg. Wie niet meer bezit „grijp schors der waarheid net beleden voor waarheid aan ). Anderen trokken nog sterker tegen de letterkennis te velde en slaakten de verzuchting: O Heer, verlos ons van de letter, die duizenden vermoordt en zet er den stempel op van uwen Geest. Zij ijverden voor een practisch, gemoedelijk, bevindelijk Christendom ). Maai ook wie voor dit uiterste zich wachtten, gaven de leer van eene wedergeboorte vóór den doop in de practijk zoo goed als geheel priis stelden in eene zoogenaamde Evangelische bekeering weinig vertrouwen, drongen op verbreking des harten, overtuiging van zonde, gevoel van ellende aan als voorwaarden, om aan Christus en zijne weldaden deel te krijgen en gaven in de orde des heils aan rechtvaardiging en wedergeboorte eene plaats na het ge oo

gëïööfsj-waerïn de gelegentheijt des waren saligmakende geloofs«d«r wordt so dat een ijder sich selven daer an kann toetsen o£ hij oock het ware salighmakende geloove heft, na zijn dood uitgegeven in 1662. 4 v

Heeren met zijn wijngaard 1669 en Lodenstein, Beschouw.nge van ^n 4 -

■) Lodenstein bij W. Schortinghuis, Zedig antwoord op het hist. verhaal den Hoogeerw. en Z.Gel. Heere Daniël Gerdes enz. Gron. 1740 bl. 99.

Gij grijpt de schors der waarheyd net beleden

Voor waarheyd aan; maar arme mensch gij dwaalt,

Dat wesen is de waarheyd, dat beneden

Van boven in het reed'lijk schepsel straalt.

Zoo inzonderheid Eswijler, De waarheid des Evangeliums of ZielseenzameMeditatiën over » voorn— heden de, E,.nE,iiu„,. 1685.

«d in h,t binnen» o. Bevind.,«1» Godheid «35,

1841. W. Schortinghuis, Het innige Christendom 1710, verg. Br. J. C Kromsigt,

Wilhelmus Schortinghuis. Groningen 1904 bl. 141 v , , R t.

3) Verg. bijv. Jac. Koelman, De natuur en gronden des gelooft, 5 dru . terdam 1768. Theod. van der Groe, Toetssteen der waare en valsche genade, , derde druk. Gorinchem z. j. I 151, 251. II 743 v. 951 v. Van der Groe, hiel overigens vast, dat de verzekerdheid niet het geheele wezen (zooals van Hattem) maar toch een wezenlijk bestanddeel van het geloof was, en we^d d arov heftig aangevallen door Jacob Groenewegen van Oudshoorn, zie Theod. van Toe Beschrij vinge van het oprecht en zielzaligend geloove Nevens eenige bneven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus G

volgens een handschrift van 1742 uitgegeven te Rotterdam by R. O Huge «.^ Lampe De verborgentheit van het genaadeverbondt. Amsterdam 1718. Volgens

£Z e Z -et Joo< ..n de wederboor.. voort ld. H. «4-1». en» L,Tellijk i» 'et —en v.n CW-, bi. 287. De gelo.v.s.n worden doo,

Sluiten