Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening te houden en er niet van te eischen, wat eerst in later jaren tot rijpheid kan komen, om in één woord veel over te laten aan de verborgene, stille leiding van den Heiligen Geest. Alwat leeft, heeft tijd noodig, om tot groei en bloei te komen; en ook het koninkrijk der hemelen komt niet met uitwendig gelaat, maar is gelijk aan een zaad, dat uitspruit en lang wordt, zonder dat ■de mensch weet hoe, Mk. 4 : 27. Maar deze periode is toch gewoonlijk de tijd, waarin de habitus in actus, de wedergeboorte in geloof en bekeering overgaat; in zoover kan ook gezegd worden, dat conversion is a distinctively adolescent phenomenon ')• Toch kan het ook bij hen, die in de Christelijke kerk geboren zijn en vroeger of later tot bekeering komen, nog weer zeer verschillend toegaan. De empirische godsdienstpsychologie onderscheidt tusschen healthy-minded en sick souls, tusschen onceborn en twice-born men 2). Indien daarmede bedoeld werd, dat er menschen zijn, van nature zoo goed en edel, dat zij geene bekeering van noode hebben, dan zou deze onderscheiding op gezag der Schrift en in naam van de ervaring te verwerpen zijn. Want al zouden menschen op iemands leven geen enkele smet of vlek kunnen aanwijzen, G-od oordeelt naar het hart; en uit dat hart komen allerlei booze bedenkingen en lusten voort, waarvan ieder, die eenigermate zichzelven kent, zich telkens met schaamte bewust wordt. Bekeering brengt dus wel niet altijd eene uitwendige zichtbare verandering mede, maar zij sluit toch steeds een hartelijk leedwezen over de zonde en eene oprechte liefde tot God en zijne geboden in.

Daarbij is er groot verschil mogelijk in de wijze, waarop ook zij, die uit Christenouders geboren zijn, later tot bekeering komen. .Sommigen worden zacht geleid, weten van geene krachtige omzetting te verhalen, en groeien stil en gestadig van kinderen tot jongelingen, en van jongelingen tot mannen en vaders in Christus op; anderen daarentegen, die openlijk een tijd lang de zonde dienden of innerlijk vervreemd werden van de Christelijke opvoeding hunner jeugd, worden soms plotseling, bij eene bijzondere gelegenheid, door een of ander treffend woord of voorval, en niet zelden onder heftige gemoedsbewegingen tot bekeering gebracht; zij ontvangen een klaar inzicht in de schrikkelijkheid en strafwaardigheid ■der °zonde, verkeeren menigmaal een geruimen tijd in angst en vreeze en komen daarna eerst op eene wonderbare wijze tot de

') Starbuck, The psychologie of religion bl. 28. 2) Verg. deel III 641.

Sluiten