Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene volmaakte onderwerping van onzen wil aan den wil van God' als een deelachtig worden van den ganschen Heiland, als eene ontvangst van den H. Geest in bijzonderen zin, als de opheffing tot een hooger peil des geloofs. De prediking van Pearsal Smith in de zoogenaamde Oxfordbeweging bedoelde de bekeering van onbekeerden, maar minstens even sterk de bekeering van de gerechtvaardigden en wedergeborenen tot volkomene heiliging; hij vulde de leuze van Luther: rechtvaardig door het geloof, met deze aan: en ook volkomen heilig door het geloof alleen '). 3° Deze volmaaktheid is te verkrijgen door het geloof, maar dit krijgt dan weei eene bijzondere beteekenis. Het heeft n.1. tot object, dat God machtig en gewillig is, om de volkome heiligheid, welke Hij naar de wet steeds eischt en in Christus liet aanbrengen, nu op dit oogenblik, en hier ter plaatse, hic et nunc, ook aan mij persoonlijk te schenken. Hij kan en wil dit doen reeds in dit leven, in huis zoo goed als in de open lucht, thans in het lichaam even goed als bij den dood. Het komt er maar op aan, om dit te gelooven. Zoodra de mensch dit geloof grijpt, zoodra hij volkomen voor God zich buigt en zich geheel en onvoorwaardelijk aan Hem overgeeft, zegt God tot hem: u geschiede naar uw geloof, en reinigt hem van alle ongerechtigheid. Het is dus van het grootste belang, aan het oogenblikkelijke en persoonlijke van de gave des Geestes te gelooven; want wie er zich verzekerd van houdt, dat de gave des H. Geestes ook voor hem, hier en nu, in Christus gereedligt, die ontvangt ze ook; die in mij gelooft, zeide Jezus, stroomen des levenden waters zullen uit zijn binnenste vloeien; de Vader geeft den Geest aan ieder, die er Hem om bidt; de apostelen deelden den Geest uit onder de oplegging der handen; alle dingen, die wij biddende begeeren, geloovende dat wij ze ontvingen (volgens eene andere lezing), zullen ons geworden, Mk. 11:24. Faith is not only expectation; there is

i) De Oxfordbeweging had plaats onder Robert Pearsal Smith 29 Aug. tot i Sept. 1874, en werd gevolgd door bijeenkomsten te Brighton 29 Mei 1875, die door vele predikanten en gemeenteleden uit Duitschland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, enz. en ook uit ons vaderland werden bijgewoond. Men trachtte ze ook naar ons land over te brengen en belegde meetings te Neerbosch, Leiden, Amsterdam, Zwolle enz., maar vond er toch de rechte sympathie niet voor. F. Lion Cachet, Tien dagen te Brighton. Utrecht 1875. Er werd een billijke critiek tegen geschreven door Johannes Jüngst, Amerikaansch Methodisme in Duitschland en Robert Pearsal Smith. Uit het Hoogd. door Br. A. W. Bronsveld, Utrecht 1876.

Sluiten