Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a faith, tliat counts the thing that it ashs as having been given *). 4° De ontvangst des H. Geestes gaat dikwerf met ontroeringen des gemoeds en sterke schuddingen des lichaams gepaard 5 soms openbaart ze zich in uitdeeling van die bijzondere charismata, welke op en na den Pinksterdag aan de geloovigen geschonken werden, en tot welke inzonderheid de glossolalie en de gezondmaking behoort2). Soms spreken de Methodisten van de Geestesmeedeeling, welke in hun kringen aanschouwd wordt, als van een tweeden Pinksterdag in de gemeente van Christus. De' Johanneïsche eeuw der liefde is aangebroken. De groote vredestijd van Christus' kerk op aarde neemt een aanvang. Geweldige dingen staan voor de deur. Het Pinksterfeest der volken nadert. Op de gansche aarde is eene beweging aangevangen naar Christus heen. De Heer is nabij en Hij komt spoedig. Dit geloof leidt dikwerf tot allerlei excentriciteiten, tot minachting van het gewone aardsche beroep, tot verheffing van het zoogenaamde rechtstreeksche „werken voor het koninkrijk Gods," tot geringschatting van kerk en belijdenis, ambt en sacrament; de vruchten des Geestes worden menigmaal gesteld in onthouding van het gebruik van tabak, wijn, bier — om van sterke dranken niet eens te spreken —, in het vermijden van alle opschik en weelde, in het dragen van een eenvoudig, uniform gewaad. Maar datzelfde geloof stelt ook dikwijls tot groote werken in staat. Het gansche actieve Christendom, gelijk het tegenwoordig in kerk en maatschappij, in philanthropie en missie optreedt, is rechtstreeks of zijdelings aan het Methodisme te danken 3).

) The Holy Spirit. How to obtain Him in personal experience. How to retain Him. Address delivered bij Bev. B. A. Torrey. Chicago z. j. bl. 23.

-) Verg. reeds III 568.

•') Over de heiligmaking of Christelijke volmaaktheid hebben de Methodisten vele werken geschreven, waarvan er sommige worden opgenoemd door Nuelsen, art. Meth. in Amerika, PRIv- XIII 14, en die alle baseeren op Wesleys Plain account of christian perfection. In Duitschland heeft deze leer vooral ingang gevonden door het boven deze paragraaf genoemde werk van Jellinghaus; ze wordt omhelsd door vele voorstanders der zoogen. Gemeinschafts- en Pfingstbewegung. Zie Franklin Arnold, Gemeinschaft der Heiligen und Heiligungsgemeinschaften. Gr. Lichterfelde Berlin 1909. Paul Fleiscli, Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Duitschland- 1906. Iel., Die innere Entw. der deutschen Gemeinschaftsbewegung in den Jahren 1906 en 1907. Leipzig 1908. Id., Zur Gesch. der Heiligungsbewegung. I Von Wesley bis Boardmann. Leipzig 1910. M. Schian, Die moderne Gemeinschaftsbewegung Stuttgart 1909. Id., Die moderne deutsche Erweckwungspredigt, Zeits. f. Beligionspsychologie 1908, Heft 10, 11.

Sluiten