Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord avvaywyrj alleen van de godsdienstige vergaderingen der Joden en van de gebouwen, waarin zij plaats had, bleef bezigen^ Mt. 4:23, Hd. 13:43, Op. 2:9, 3:9, maar overigens van het woord sxxlrpiu zich ging bedienen. Wel komt dit woord in het N. T. enkele malen nog van volksvergaderingen voor, Hd. 7 :38r 19 : 32, 39, 41; maar doorgaans heeft het een godsdienstig karakter en duidt het de N. Testamentische gemeente aan. In de patristische litteratuur en vooral bij de Ebionieten werd de Christelijke gemeente nog wel eens door owayuiyr] aangeduid, maar weldra maakte dit woord toch geheel voor exx?.rjaia plaats 1). Het was trouwens Christus zelf, die het eerst het woord bnp, sxxk^aia toepaste op de gemeente, welke Hij rondom zich vergaderde, Mt. 16:18, 18:17. Yele nieuwere critici zijn van meening, dat dit woord Jezus later in den mond is gelegd 2). Maar er bestaat hiervoor geen grond, en er is niets bevreemdends in, dat Jezus dat woord in dien zin gebruikte. Want wel trad Jezus op met de prediking van het koninkrijk der hemelen. Maar Hij droeg daarvan terstond eene gansch andere opvatting voor dan zijne tijdgenooten en leefde volstrekt niet eerst in de verwachting, dat het gansche volk zich bekeeren en Hem volgen zou. Johannes zonderde reeds door den doop der bekeering de ware Israelieten van de massa des volks af. En Jezus was zich niet alleen van den aanvang zijn zoonschap, zijne messianiteit en zijn toekomstig lijden bewust 3); maar Hij verkoor ook een aantal jongeren en vergaderde hen rondom zich; Hij zond hen uit, om te prediken en discipelen te winnen; Hij gaf aan zijne volgelingen andere wetten, dan die in de kringen van het Joodsche volk golden, Mt. 5—7, 18:15—35, 20, 28 enz. Zoo kwam er allengs eene schare van discipelen rondom Hem te staan, die zich onderscheidde en afzonderde van het volk der Joden. En op deze schare paste Jezus nu het woord bnp, èxxXrpiu toe. Zij waren de ware sxx^rjaia, het echte volk Gods, gelijk Israël dat had behooren te zijn, maar nu in de verwerping van den Messias betoonde niet te wezen. Jezus kwam immers niet, om iets volstrekt nieuws te scheppen, maar om de wet en profeten in vervulling te doen gaan en de echte, wezenlijke bnp te herstellen 4).

Schürer, t. a. p. II 432. Sohm, Kirchenrecht bl. 16 v. Cremer, s. v.

2) Holtzmann, Neut. Theol. I 210. Harnack, Entstehung und Entw. der Kirchenverfassung usw. Leipzig 1910 bl. 12.

3) Verg. deel III 259 v.

4) Verg. Zahn, Das Ev. des Matthaus ausgelegt bl. 540.

Sluiten