Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde en in allerlei uitwendigheden onderscheiden gemeente vormden. Yan al het historische en objectieve losgemaakt, werd de kerk bij hen de gemeenschap van allen, die de verlichting des H. Geestes deelachtig waren, en voorts de naam voor hen, die samen op eene plaats vergaderden, als het ware één gezin vormden en krachtens het innerlijk licht ook uitwendig in belijdenis en leven overeenstemden x). Ook het Methodisme wordt door dezelfde tegenstelling beheerscht. Wel trachtte Wesley eerst de kerk zelve te reformeeren, maar in 1784 ging hij toch tot separatie van de staatskerk over; hij ordende predikers, stelde hen onder bescherming van de Tolerantie-acte en voegde de bekeerden in gezelschappen saam, die dadelijks tot gebed bijeenkwamen, van tijd tot tijd liefdemaaltijden, vastendagen, waaknachten, prayermeetings enz. hielden en tot voornaamste taak kregen, om aan de bekeering van anderen te arbeiden ). Het Heilsleger van generaal Booth is van dit Methodisme de consequentie; de bekeerden vormen geene kerk meer, maar een staand leo-er van Christus, een corps van evangelisten onder een officier, door bijzondere kleeding en leefwijze van de wereld gescheiden ). Geen wonder, dat onder al dergelijke verschijnselen John Darby er toe kwam, om open en beslist alle kerk en kerkvorm te verwerpen. Naar zijne meening werd de N. T. bedeeling van het verbond der genade eerst wel door God met kerk en ambt begiftigd, maar deze zijn reeds in den apostolischen tijd door der menschen ontrouw ontaard en van Gods wege verworpen. Daarom zijn alle kerken sedert dien tijd niets dan Babel, voorbereidingen van den antichrist, geheel en al bedorven, door de geloovigen ten eenenmale te verwerpen. Dezen moeten thans niets anders doen dan zich uit de wereld terugtrekken, elkander in hunne bijeenkomsten met hunne verschillende gaven stichten en in stilte afwachten de wederkomst van Christus *).

") Barclay, Verantwoording 1757 bl. 212 v. Weingarten, t a. p. bl, 185, 186.

2) Schneckenburger, Die klein. prot. Kirchenparteien 1863 bl. 104 v.

3) Kolde, Die Heilsarmee 1885 bl. 49 v.

« Dr Cr J. van der Flier, Het Darbisme. 's Grav. 1879. Over al de genoemde «n nog vele andere partijen en secten kan men raadplegen de handboeken voor kerk- en dogmengesckiedenis, de desbetreffende artikelen in PRE enz., maar voorts ook nog de brochurenreeks Kerk en Secte, onder red. van Prof van Veen door de Hollandia-drukkerij te Baarn uitgegeven; eene verhandeling van >. . v. Bueren over het Darbysme, van Ds. Hunningher over de zoogen Apost. ker -, van Dr. de Visser over de nieuwere theosophie en van Dr. Hoedemaker over de kerk en de secten, Amsterdam Egeling 1906. Ds. J. v. d. Linden, Waarheid

Sluiten