Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo schijnt alles te wijzen op eene ontbinding der kerk en op eene radicale wijziging van het kerkbegrip. Maar daartegenover ontbreekt het niet aan eene machtige reactie. De Russische kerk, wier opperbestuur bij de Heilige Synode berust en door middel van den procurator aan den keizer gebonden is, handhaaft haar aanspraak op den naam van eenigware, orthodoxe kerk en streeft met onderdrukking der secten naar eenheid des geloofs in het gansche rijk; Pobedonoszew, de in 1907 gestorven procurator, was voorstander van de absolute monarchie en van de staatskerk en verdedigde de leer, dat de massa in de macht den maatstaf der waarheid vindt1). De Roomsche kerk is nog dezelfde, die zij tevoren was, toen zij ketters en scheurmakers vervolgen en ter dood brengen liet en kan in beginsel geene kerken naast zich erkennen en dulden; als Roomschen spreken in het belang van godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat, zijn zij te beschouwen als vrienden van beide uit berekening, maar als vijanden van beide uit beginsel2). In Engeland is eerst het Irvingisme opgetreden, dat de kerk reformeeren wilde door herstelling van het apostolaat 3), en verbreidt zich thans in de Anglicaansche kerk het ritualisme, dat ambten, sacramenten, eeredienst, ceremoniën meer en meer naar Roomsche leer en practijk vervormt 4). Zelfs onder de Lutherschen gingen vele confessioneelen tot het objectieve instituut van kerk, ambt en sacrament terug en bonden daaraan alle mededeeling der genade 5).

of Dwaling, 's Grav. 1910 (over Irvingianen, Darbysten, Zevendedagsbaptisten, Zevendedagsadventisten, Sabbathisten). E. Kolb, Kirchen und Sekten der Gegenwart2 Stuttgart 1907. Kattenbusch, Die Kirchen und Sekten des Christ. in der Gegenwart. Tübingen 1909.

]) Zie zijne Streitfragen, antor. Uebersetzung. Berlin Deubner 1907, en verg. een art. in Wet. Bladen, Ogt. 1901 bl. 72—75 en een opstel van Mr. W. H. de Beaufort, De staatk. toestand van Kusland, in de Gids Xov. 1901.

2) Zie bijv. Stöckl, Lehrb. d. Philos. III 474. V. Cathrein, Moralphilos. II' 555 v. Hettinger, Apol. d. Christ. IV'2 407 v., en verg. de latere § over de macht van de kerk.

3) Kolde, art. Irving in PRE2 IX 424—437. J. N. Kolder, Het Irvingisme. s Grav. 1876.

4) Buddensieg, art. Traktarianismus in PRE3 XX 18—53. Walter Walsh, The secret history of the Oxford movement 1897, goedkoope volksuitgave 1902. Williams, The crisis in the church of England. Presb. and Ref. Rev. July 1899 bl. 389—412. R. F. Horton and Jos. Hocking, Shall Rome reconquer England ? London 1910. Van Roomsche zijde : J. Blötzer, Der Anglikanismus auf dem Wege nach Rom? St. aus Maria-Laach. Febr. Marz 1904.

6) Löhe, Drei Bücher von der Kirche 1845. Kliefoth, Acht Bücher v. d. Kirche

Sluiten