Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0f godsdienstig doel samengekomen, of, al zijn ze op een bepaald ooo-enblik niet vergaderd, toch voor zulk een doel onderling vereemgd zijn. Onder het Oude Testament was Israël het volk, dat door God voor zijn dienst samengeroepen en bijeenvergaderd was; en m het Nieuwe Testament is dit volk van Israël vervangen door de gemeente van Christus, die. nu het heilig volk, het uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom Gods is. Het woord kerk, church, kirk, kirche chiesa, waarmede èxxlrfiia is overgezet, drukt niet zoo duidelijk ' als het oorspronkelijke dit karakter van de gemeente van Christus uit. Waarschijnlijk is het afgeleid van xvqucxtj, sol. obua, of xvgiaxov, scil. ohov en be.teekende het dus oorspronkelijk, niet de gemeente zelve, maar de plaats van hare samenkomst, het kerkgebouw 1). Thans bezigen wij dit woord in denzelfden zin van het kerkgebouw, of in dien van godsdienstoefening (bijv. de kerk begint om tien uur), of in dien van geïnstitueerde groep van gemeenten (de Roomsche, de Anglikaansche kerk enz.). De beteekenis van het Nieuwtestamentische woord sxxXr^a staat bij het woord kerk op den achtergrond; in sommige tijden was het bewustzijn dat kerk de benaming van het volk Gods is, schier geheel uitgesleten. Dit is ook de reden, waarom het woord «c*Ai?e»a m de Statenvertaling niet door kerk, maar door gemeente is overgezet; dit woord deed toch weer uitkomen, dat het wezen der kerk m de gemeenschap der heiligen lag. Indien er geene bezwaren tegenover stonden, zou het overweging verdienen, om het woord kerk doordat van gemeente te vervangen. Maar maatschappij en staat hebben dit woord op burgerlijk gebied in beslag genomen, spreken van gemeente gemeenteraad, gemeenteschool, gemeentehuis, en hebben daardoor dit woord veelszins voor het kerkelijk leven onbruikbaar gemaakt. Gemeente kan en mag wel op kerkelijk gebied gebezigd worden maar heeft dan een bepaalden zin en is niet zoo plooibaar ah.het woord kerk, dat velerlei beteekenissen kan aannemen. Want ofschoo dit woord oorspronkelijk het kerkgebouw en dan ook de godsdiens oefening en het kerkelijk instituut aanduidde, zoo is er toch de beteekenis van volk Gods, van vergadering der Christgeloovigen, niet vreemd aan. In dien zin komt het voorin de twaalf artikelen,

v. Köstlin, PRE3 X 316. Enkelen verwerpen deze afleiding nog

MT1 ;v, 317 En volgens Glas er, Wolier kommt das en nemen die van circus aan, ib. dl*. s

Wort Kirche? München 1901, is het te herleiden o een woi - '

Syr. karkha = befestigter Platz, zoodat het woord het kerkgebouw aanduidt

een burg of kasteel Gods.

Sluiten