Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk in den zin van het volk Gods door dat van Godnjjk te vervangen. Want tusschen beide is er een niet onbelangrij v ^ . Het koninkrijk Gods, waarmede Jezus' prediking begint ^ de eerste plaats een eschatologisch begrip voor het naderende Mes aansche rijk met al zijne goederen. En ook, inzoover dit rijk door wedergeboorte, vergeving en vernieuwing hier reeds op aarde de harten aanwezig is, bestaat het veelmeer m geestelijke goederen dan in gemeenschap van personen. Het koninkrijk der hemelen is of wordt juist een eigendom van de armen van geest, de remen van hart de kinderkens en bestaat zelf in vrede, vreugde, blijdIchap door den H. Geest. Daarom is het, althans hier op aarde, niet georganiseerd; het is in beginsel overal, waar de gees e ij e weldaden van Christus geschonken zijn, en is nergens op rÏÏTa en voltooid ■)• Maar d, tok is vooral e» —« begrip, een gemeenschap van personen, toegerust met ambten en bedieningen en in het zichtbare optredend als het vergaderde vo Gods. De kerk is dus het middel, waardoor Christus de weldad

van het Godsrijk uitdeelt en de voltooiing ervan voor^ere.ldt;op haar weg, om het Godsrijk te doen komen, neemt zij allerlei elementen op, die onzuiver zijn en eigenlijk niet tot haar behooren (hypocrieten en ook den ouden mensch in de geloovigen), terwijl het koninkrijk Gods, in goederen bestaande, zuiveren o. is en alleen het wedergeborene omvat. Christus is er ge gegeven tot een hoofd, juist opdat God aan het einde als Kom g van ziin volk optreden en alles in alles kunne zijn ).

Nu is er geen twijfel aan, dat volgens de H. Schrift het wezen der kerk iLn ligt, dat zij het volk Soda is. Immers, de kerk is eene realiseering der verkiezing, en deze is eene Christus tot roeping, rechtv.ardigmaking verheerhjkmg 1^28, tot gelijkvormigheid aan den Zone Gods, Rom. 8 29, tot he g heid en zaligheid, Ef. 1: 4v. De zegeningen, welke aan de ke worden geschonken, zijn in de eerste plaats inwendig en geestelgk van aard en bestaan in roeping en wedergeboorte, mgeloof rechtvaardigmaking, in heiligmaking en verheerlijking, t Zijn goederen van het koninkrijk der hemelen, weldaden van het verbo der genade, beloften voor dit en bovenal voor het toekomende leven.

■■) V 3, 203. Frank, Chr. Wahrheit II 375. Kaftan, Dogm.

584 enz.

Sluiten