Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 1 Cor. 12 : 28r Ef. 4:11, Hd. 20 : 28, en is daarom ten opzichte van alle andere aardsche macht volkomen vrij en onafhankelijk. Wie met het Cesareopapisme of het Erastianisme deze macht der kerk inkrimpt, beperkt en aan de overheid opdraagt, komt de eere van Christus te na en doet aan de der kerk geschonken rechten eu vrijheden tekort. Onafhankelijk moet deze macht der kerk tegenover alle andere aardsche macht blijven, omdat zij gansch eigensoortig is, door geen andere macht kan overgenomen of uitgeoefend worden,, en dus bij zulk eene overdracht van haar natuur beroofd en vernietigd wordt. Al de macht toch, die Christus aan zijne kerk heeft geschonken, bediening van woord en sacrament, oefening van tucht, dienst der tafelen enz. heeft behalve een eigen oorsprong, ook een eigen orgaan, een eigen natuur, een eigen doel. Zij is gebonden aan ambten, die Christus alleen in zijne gemeente ingesteld heeft, waartoe Hij alleen de gaven verleent en verleenen kan, die Hij alleen roept en zendt; niemand neemt zich deze eere aan, dan die van God geroepen wordt, Rom. 10:15, Hebr. 5:4. Voorts is deze macht geestelijk. Dat wil niet zeggen, dat zij onzichtbaar en gansch inwendig is, want Christus is wel een geestelijk koning, doch regeert over ziel en lichaam beide; zijn woord en sacrament richten zich tot den ganschen mensch; de dienst der barmhartigheid heeft zelfs voornamelijk de lichamelijke nooden telenigen. Maar als de macht der kerk geestelijk heet, dan wordt daarmede te kennen gegeven, dat zy door den H. Geest van God geschonken, Hd. 20:28, alleen in den naam van Christus en de kracht des H. Geestes kan uitgeoefend worden, Joh. 20:22, 23,

1 Cor. 5:4, uitsluitend over menschen als geloovigen gaat, 1 Cor. 5: 12, en alleen op geestelijke, zedelijke wijze, niet met dwang en straf in geld, goed of leven, maar door overtuiging, geloof, goedwilligheid, vrijheid, liefde en dus alleen met geestelijke wapenen,

2 Cor. 10:4, werkt en werken kan, Mk. 16 : 16, Joh. 8: 32, 2 Cor.

3 :17, Ef. 6:7 enz. Eindelijk heeft deze macht ook een eigen doel;, zij strekt, al brengt zij voor de ongeloovigen ook verzwaring van het oordeel mede, tot behoudenis, tot stichting en niet tot nederwerping, tot volmaking der heiligen en opbouwing des lichaams van Christus, Mt. 10 :13, Mk. 16 : 16, Luk. 2 : 34, 2 Cor. 2 :16, 10 : 4, 8, 13: 10, Ef. 4:12, 6 :11—18 enz. x).

*) Voetius, Pol. Eccl. IV 783.

Sluiten