Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gationalisten, Kwakers ') en van vele anderen is daartegen ingebracht, dat het opstellen van bindende confessies in strijd is met de al genoegzaamheid der Schrift, de Christelijke vrijheid vernietigt, eene ondragelijke tirannie invoert, verder onderzoek en voortgaande ontwikkeling afsnijdt. De Schrift legt echter aan de kerken duidelijk den plicht op, om een pilaar en vastigheid der waarheid te zijn en haar voor alle menschen te belijden, om zulken, die van de leer dor waarheid afwijken, te mijden en het woord Gods tegenover alle bestrijders te handhaven. De kerk is bijna van het begin, d. L van den aanvang der tweede eeuw af eene belijdeniskerk geweest, diehaar eenheid had in den allen gemeenschappelijken regel des geloofs, d. i. in de doopsbelijdenis, in het oorspronkelijke, later eenigszins uitgebreide, apostolisch symbool, en voorts telkens in den loop der eeuwen door ketterij en laster tot breed ere ontwikkeling der waarheid genoopt werd 2). Eene kerk kan ook in een wereld vol leugen en bedrog niet zonder een regel des geloofs bestaan, wordt, gelijk de historie vooral in deze eeuw leert, zonder een vaste belijdenisaan allerlei dwaling en verwarring ten prooi, en onderworpen aan de tirannie van bovendrijvende richtingen en meeningen. Met zulk eene belijdenis doet de kerk ook niet aan de volmaaktheid der ËL Schrift te kort, maar spreekt zij niet anders uit, dan wat in die Schrift is vervat; de belijdenis staat niet naast, veel minder bovenr maar diep onder de H. Schrift; deze is alleen avvomCTog, onvoorwaardelijk tot geloof en gehoorzaamheid bindend, onveranderlijk, maar de confessie is en blijft altijd examinabel en revisibel aan de Schrift; zij is geen norma normans, maar hoogstens norma normata, geen norma veritatis, maar norma doctrinae in aliqua ecclesia receptae, ondergeschikt, feilbaar, menschenwerk, onvolkomene uitdrukking, van wat de kerk uit de Schrift als Goddelijke waarheid in haar bewustzijn opgenomen hoeft en thans op gezag van Gods woord tegenover alle dwaling en leugen belijdt. Ook

'J Schaff, Oreeds of Christ. I 834, 852, 864.

2) Zalm, Glaubensregel und Taufbekenntniss in der alten Kirehe, in zijne Skizzen aus dem Leben der riten Kirche 1898 bl. 238—270. Id., Das apost. Symbolum 1S93. Kattenbusch, Das apost. Symbol I 1894. Kunze, Glaubensregel, H. Schrift und Taufkekenntniss. Leipzig 1899. Verg ook Alfred Seeberg, Der Katechismus der Urchristenheit. Leipzig Deichert 1903. Das Evangelium Christi 1905en Die beiden Wege und das Aposteldekret 1906, volgens wien een groot gedeelte van den inhoud der Didache 3, 4 en 5, ja zelfs ook van 1, 2, 2, 1—6 en 6, 3un ahnlicher Gestalt èchon den urchristlichen und jüdischen Wegen angehörte," Die beiden Wege bl. 2.

Sluiten