Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich onttrekken der gemeente; een eindelijk, met smart loslaten van dengene, die zich als broeder voordeed maar geen broeder bleek te zijn. Zij is geen overgave aan den Satan, wat in het N. T. alleen als een apostolische daad voorkomt, geen verdoemenis of vervloeking, geen urcc&efia, dat in het N. Test. nooit, ook niet in Rom. 9 : 3, van de kerkelijke tucht gebezigd wordt x), maar alleen en toch ook niet minder dan eene plechtige verklaring der gemeente in Jezus' naam, dat de zondaar openbaar is geworden als niet zijnde een oprecht broeder in Christus, en dus een hem stellen buiten de gemeente en hare gemeenschap, opdat God alleen over hem oordeele. 6° De excommunicatie is een uiterste remedie, opdat de verwijderde uit den broederlijken omgang tot inkeer kome. Zelfs de apostolische overgave aan den Satan had nog deze beteekenis, 1 Cor. 5:5, 1 : 20. Al mag de gemeente den uitgeworpene als een heiden en tollenaar beschouwen, omdat zij alle moeite aan hem, zonder vrucht, heeft ten koste gelegd; al moest zij hem uitwerpen, om zelve geene gemeenschap aan zijne zonden te hebben, 1 Cor. 5:6, 7, 11:30; toch blijft de hope bestaan, dat hij nog een broeder zij, die door vermaning van zijne dwaling zal terecht gebracht worden, 2 Thess. 3 :1-4. 7° Daarom blijft wederopneming in de gemeente altijd weer mogelijk, Mt. 16:18, 18:18, Joh. 20:23, 2 Cor. 2:5—10; maar daarbij is dan voorafgaande openbare belijdenis noodig, die in alle andere gevallen slechts met alle voorzichtigheid en naar het oordeel van den ganschen kerkeraad geëischt mag worden 2).

516. In de derde plaats is Christus ook priester en oefent dit ambt nog altijd van uit den hemel in zijne gemeente door voorbede en zegening uit. Gelijk Hij als profeet de zijnen leert en als koning hen regeert, zoo bewijst Hij hun als priester den rijkdom zijner barmhartigheid. Toen Hij op aarde was, omging Hij de steden en vlekken, niet alleen leerende in de synagogen en predikende

*) Verg. Cremer, Wörterbuch s. v.

2) Calvijn, Inst. IV 12. Ursinus, Explic. Cat. qu. 83—85. Zancliius, Op. IV 736. Polanus, Syst. Theol. bl. 544. Martyr, Loei 411. Junius, Theses Theol. 47. Bucanus, Instit. theol. 531. Heidegger II bl. 600. Synopsis pur. theol. disp. 48. Voetius, Pol. IV 770—912. Mastricht, Theol. VII c. 6. De Moor VI 400—422. M. Vitringa, IX 1 p. 498—573 enz. Uit den nieuweren tijd: Scheele, Die Kirchenzucht 1852. Fabri, Kirchenzucht im Sinne und Geiste des Evang. 1854. Art. Bann, Kirchenzucht, Schljisselgewalt, Gerichtsbarkeit in PRE.3 Muller, Dogm. Abh. 496 v. Vil. mar, Von der christl. Kirchenzucht 1872. Id, Kirchenzucht u. Lehrzucht 1877.

H

Sluiten