Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Hd. 6:4 kunnen opmaken, dat er eene bediening des woords was, weten wij toch van de inrichting der gemeentevergaderiDg te Jeruzalem weinig af. Iets meer is ons uit 1 Cor. 11. 1 14.40 bekend van de godsdienstoefeningen der geloovigen uit de Heidenen. Nadat de geloovigen op grond van persoonlijke belijdenis door den doop in den naam van Christus in de gemeente, sis sv owfia, opgenomen waren, Rom. 6 : B—5, 1 Cor. 12 :13, Gal. 3 : 27, kwamen zij geregeld op den dag des Heeren saam, Hd. 20 .7, 1 Cor. lb . 2, Op. 1 :10. Waarschijnlijk hielden zij op dien dag twee vergaderingen, eene tot den dienst des woords, waarbij de toegang ook voornietleden vrijstond, 1 Cor. 14:23, een gedeelte uit de O. T. Schrift en later ook uit de apostolische geschriften werd voorgelezen, ieder lid der gemeente vrij het woord kon nemen, 1 Cor. 14:26, en gebeden en gezongen werd, Hd. 2 :42, Rom. 12 : 12, 1 Cor. 14. 14, 15, 26; en eene andere tot viering van het avondmaal, sig r» yccyeiv, 1 Cor. 11:33, waaraan alleen de geloovigen mochten deelnemen, 10: 16v., 11:20v., waarin eerst gebeden en gedankt werd, dan een gemeenschappelijke maaltijd (dyanr]), Jud. 12, 2 Petr. 2 : 13, gehouden werd van de door de geloovigen saamgebrachte gaven, daarna wederom gebeden en gedankt {svyaqiatia) en het avondmaal gevierd werd. ^Vel meenen Jiilicher, Spitta, Haupt, Hoffmann, Drews e. a., dat in den apostolischen tijd het avondmaal niet van den gewonen maaltijd onderscheiden was, maar dat heel de dyanij een i-vyuoimia, een ósinvov xvQiaxov was, maar dit gevoelen wordt door Harnack, Zahn, Grafe e. a. terecht verworpen; Jezus stelde het avondmaal na den gewonen maaltijd in, Mt. 26 . 2(5, 1 Cor. 11:25; Paulus onderscheidt beide in 1 Cor. 11:20, 21 en stelt voor, om ze geheel te scheiden, door den gewonen maaltijd te voren in huis te houden, 1 Cor. 11:22 *). Maar in de tweede eeuw kwam hier allengs groote verandering in. De viering van het avondmaal werd, om welke redenen dan ook 2), van de agapae losgemaakt, en de beide vergaderingen, die tot den dienst des woords en die tot het avondmaal, werden vereenigd. Voortaan had de viering van het avondmaal in de gewone godsdienstoefening na de bediening des woords plaats en werd de godsdienstoefening in twee

1) Weiszacker, Das apost. Zeitalter'- bl. 566 v. Moeller- von Schubert, Kirchengesch. I 96 v. Zahn, art. Agapen, en Drews, art. Eucharistie in PRE3. Knopfr

Das nachapost. Zeitalter 1905 bl. 222 v. Sillevis Smitt, De organisatie v. d. Chr. kerk in den apost. tijd bl. 93 v.

2) Verg. Drews in PRE3 V 562.

Sluiten