Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■26—29, Mk. 14 : 22—25, Luk. 22 : 19, 20, 1 Cor. 11: 23—25 rechtstreeks met zijn dood in verband. Er is geen enkele reden, om dit in twijfel te trekken; Jezus wist en zag zijn dood vooruit en had de beteekenis daarvan reeds meermalen aan zijne discipelen verklaard. Bepaaldelijk vat Hij hier zijn dood als offerande op; zoo toch alleen zijn de woorden en handelingen te verklaren, die met de instelling van het avondmaal gepaard gaan. Het pascha was zoo even genuttigd, en dat pascha was de aanvang en grondslag geweest van het verbond, dat God met Israël oprichtte in de woestijn; immers deed het eerst, doordat het lam geslacht en zijn bloed vergoten en op het altaar gesprengd was, dienst als offerande der verzoening, en werd het daarna gebruikt tot een offermaal om te beteekenen de gemeenschap van God met zijn volk. Dit alles brengt Christus op zichzelf over; Hij is het ware paaschlam, dat door zijn dood, door de breking van zijn lichaam en door de vergieting van zijn bloed, de verzoening bewerkt bij God en den grondslag legt van een nieuw verbond. Jezus wijst dit duidelijk aan, door het avondmaal in te stellen bij gelegenheid van het pascha, door te dien einde zich te bedienen van het brood en den wijn van den paaschdisch, door het brood te nemen, te zegenen, ook, volgens alle vier berichten, cf. Hd. 2 :42, te breken, en vooral ook door de woorden, die Hij daarbij uitsprak. Onder het breken en uitdeelen des broods zeide Hij: tovto sgtiv to croofia fiov, Mt. Mr., tovto sgtiv

TO GWflCt flOV, TO l'TTSQ VflCOV ÖlÓoflSVOV, Luk., Of TOVTO /IOV SGTIV TO

■GwfiuTo vTTto vfioov, Paulus (xXufisvov ontbreekt in de voornaamste handschriften en wisselt in andere met ü-qvtttofisvov en êiSofisvov af). En bij het geven van den drinkbeker sprak Hij: msrs amov navTsg, tovto yao sffnv to al/iu fiov rrjg óiccd-rjxrjg to nsqi noXXmv sx/vvvofisvov tig acfsGiv dfiaQTicav, Mt., tovto sGtiv to alfia fiov t>tg óiaürjxrjg to èx%vvvofisvov viteo ttoXXmv, Mr., tovto to tiottjqiov sv ito

aiflCtTl fiov TO VTTSQ VflO)V sx%VVV0fl£V0V, Luk. , TOVTO TO 7TOT)jQIOV V

xaivrj óiccS-rjxrj sv tm êfirp alficcTi, Paulus.

De afwijkende lezingen bewijzen genoegzaam, dat Jezus evenmin bij het avondmaal als bij den doop eene vaststaande, onveranderlijke formule heeft voorgeschreven; het is zelfs onmogelijk uit te maken, welke woorden letterlijk door Jezus zeiven bij die gelegenheid zijn uitgesproken; Hij heeft niet bepaald, wat er bij het avondmaal gezegd moest worden maar Hij heeft omschreven, wat het avondmaal was en wezen moest. En dit is uit de vier berichten volkomen duidelijk. Jezus heeft het brood en den wijn van den paaschdisch ver-

Sluiten