Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken zij, blijft onbeantwoord. Te Kana werd het water wijn, maar zoo dat substantie en accidentiën veranderden. Accidentiën kunnen ook niet van de substantie gescheiden en als in zichzelve rustend gedacht worden, want zij houden dan op accidentiën te zijn en worden zelve substanties. Bovendien, in het brood en den wijn van het avondmaal blijven alle accidentiën onveranderd, zoowel die door reuk en smaak als die door gezicht en tastzin worden waargenomen; zwaarte, vastheid, kleur, verderfelijkheid, voedingskracht enz., alles blijft; wat rest er dan voor de substantie nog, dat veranderen kan en veranderd is ? 8° De transsubstantiatie strijdt met het tweetal teekenen, dat door Jezus bij het avondmaal verordend is. Hoewel ook vroeger soms bij bediening van het avondmaal in private woningen, aan kranken, aan gevangenen, aan anachoreten, aan virgines abstemiae, en in missis praesanctificatorum alleen het teeken des broods werd uitgereikt, en omgekeerd aan onmondigen, gelijk thans nog in de Grieksche kerk, alleen de wijn werd toebediend; kwam toch eerst sedert de twaalfde eeuw de gewoonte in zwang, om de kelk aan de leeken te onthouden, en verhief pas het concilie te Constanz 1415 deze gewoonte tot' kerkelijke wet. In weerwil van de oppositie, die er door de Hussieten en de Hervormingsgezinden tegen gevoerd werd, hechtte ook het concilie te Trente aan de kelkonthouding hare goedkeuring en werd daartoe geleid gravibus et justis causis i). De synode noemt deze redenen niet op, maar ze zijn toch licht te bevroeden. Behalve door den tegenzin van sommigen, om met anderen uit één beker te drinken 2), den afkeer van wijn, het gevaar van te storten en zoo het sacrament te onteeren enz., werd de Roomsche kerk tot deze kelkonthouding vooral bewogen door de zucht, om den priesterstand boven de leeken te verheffen, en door de overtuiging, dat

') Conc. Trid. sess XXI.

In den laatsten tijd is er in vele kerken eene beweging ontstaan, om den eénen beker in het avondmaal door vele bekers te vervangen. Zie bijv. Fr Spitta Die Kelchbewegung in Deutschland und die Reform der Abendmahlsfeier Göttingen 1904. Josephson, Kelch oder Kelche? Die Studierstube 1904 bl. 222-246 Spitta beweert, dat de -Einzelkelch" oorspronkelijk in gebruik was, en dat eerst aus Gregorius II ,lo-731 den gemeenschappelijken beker invoerde. Maar dit is wel onjuist, cf. Ist der Einzelkelch bei der Feier des h. Ab. eine neutest. ïmnchtung ? Hagen Rippel. (anoniem). Dr. O. Roepke en Br. E. Huss Het onderzoek over de mogelijkheid van het overbrengen van ziektekiemen door het gebruik van den gemeenschappelijken avondmaalsbeker. Rotterdam W. Nevens. ^leulenbelt, Kerkelijke Opstellen. Nijmegen 1905 bl. 1 17.

Sluiten