Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze scheiding tusschen het volk der Joden en de Nieuwtest. èxxXrjaicc werd hoe langer hoe scherper. Wel waren er velen, die in Christus geloofden, maar het volk, geleid door de Farizëen en Schriftgeleerden, verwierp Hem. Ofschoon voor sommigen tot eene opstanding, was Hij voor velen tot een val en tot een teeken, dat weersproken werd, Luk. 2 : 34. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen, Joh. 1 :11. Jezus zegt zelf, dat een profeet niet geëerd is in zijn vaderland, Mt. 13 :17. Telkens ervaart Hij, dat de Joden niet tot Hem komen willen, Joh. 5:37—47, 6 : 64; Hij getuigt, dat zij in hunne zonden zullen sterven, 8:21, dat zij kinderen des duivels zijn, 8:44, planten, niet door den Vader geplant, Mt. 15: 13, 14, en ziet in hun ongeloof geen toevallige, onvoorziene omstandigheid, maar vervulling der profetie, Mt. 13: 13v., Joh. 12 : 37v. Doch niet alleen heeft Jezus van de Joden in het heden niets te hopen, ook in de toekomst verwacht Hij niets voor hen. Integendeel Hij kondigt de geheele verwoesting van stad en tempel aan, zoodat er geen steen op den ander zal gelaten worden, Joh. 2:18—21, Mt. 22:7, 23:37—39, 24:lv., Mk. 13, Luk. 21: 6v. Bij zijn intocht in Jeruzalem weent Hij over de stad, Luk. 19:41—44. Des Maandags vóór zijn dood vloekt hij op den weg naar Bethanië den vijgeboom, die daarin, dat hij nog geen vruchten maar wel reeds bladeren had, een beeld was van het schijnvrome, eigenrechtige Israël, en sprak, dat niemand eenige vrucht meer van hem eten zou in der eeuwigheid, Mk. 11: 12—14. Bij zijn kruisgang beveelt Hij de vrouwen, niet over Hem maar over Jeruzalem te weenen, Luk. 23 : 28. Zelfs predikt Hij, dat de zaligheid, door Israël verworpen, het deel der Heidenen zal worden. Het koninkrijk Gods zal Israël ontnomen en aan een ander volk gegeven worden, dat zijne vruchten voortbrengt, Mt. 21:43; de wijngaard wordt aan andere landlieden verhuurd, Mt. 21:41; tot de bruiloft worden geroepen degenen, die op de uitgangen der wegen zijn, Mt. 22 :9; de verloren zoon gaat vóór den oudsten zoon, Luk. 15. En zoo zegt Hij, dat velen zullen komen van Oosten en Westen en met Abraham, Izak en Jakob zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen, Mt. 8:10— 12; dat Hij nog andere schapen heeft, die van dezen stal niet zijn, Joh. 10: 16; en verblijdt er zich over, dat, als eenige Grieken Hem begeeren te zien, Hij nu als een tarwegraan in de aarde vallen en sterven en alzoo veel vrucht dragen zal, Joh. 12 : 24. Na zijne opstanding beveelt Hij dan ook aan zijne discipelen, om het Evangelie

Sluiten